Previous Page of 3Next Page

Các phong cách lãnh đạo

spinner.gif

BÀI 10:CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Câu 1:KN lãnh đạo,cơ sở chủ yếu of lãnh đạo,những yếu tố cơ bản of quản lý,con đường dẫn đến thành công of người lãnh đạo

a)KN

lãnh đạo là sự tác động thúc đẩy và chỉ đạo người khác để đạt được những mục tiêu mà tổ chức đã đề ra,như vậy lãnh đạo không pải là 1 hoạt động riêng lẻ mà là hàng loạt những hoạt động kế tiếp lẫn nhau

b)cơ sở chủ yếu of lãnh đạo

-người lãnh đạo

-người được lãnh đạo

+biết tác động để thúc đẩy nv làm việc

+nv làm việc trong tinh thần tự giác,động viên họ làm việc khi họ có khó khăn…

+tạo cho bầu không khí làm việc thoải mái và hiệu quả trong công việc

c)những yếu tố cơ bản of quản lý

-quyền lực

-quyền hàn

-trách nhiệm

*quyền lực(có 8 loại)

-quyền lực of sự khen thưởng

-quyền lực về kinh nghiệm

-quyền lực về sự tham vấn

-quyền lực về thông tin

-quyền lực liên kết

-quyền lực về chức danh

-quyền lực hoàn thành công việc/ép buộc

-quyền lực pháp lý

*Quyền hạn

-quyền hạn được giao cho 1 người có chức vụ chính thức do 1 cá nhân có trách nhiệm và có thẩm quyền ra quyết định

-quyền hạn là mọi hình thức quyền lực hợp pháp,được phê chuẩn chính thức bằng văn bản

*Trách nhiệm

Là nghĩa vụ pải hoàn thành nhiệm vụ được giao

Cá nhân người quản lý chịu trách nhiệm với những kết quả do chức danh chức vụ tạo ra

d)Con đường dẫn đến thành công of người lãnh đạo

-biết dẫn dắt nv để hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ

-hăng hái và bền bỉ trong cv

-sáng tạo trong giải quyết vấn đề

-hòa hợp với mọi người

-tự tin

-chấp nhận hậu quả of việc làm

-thích hợp với stress

Có khả năng thấu cảm với người khác

Có khả năng vận dụng tình huống cụ thể với hoàn cảnh XH

Câu 2:Nhiệm vụ và chức năng of người quản lý/lãnh đạo,vai trò người quản lý,phong cách quản lý-lãnh đạo,phương pháp lãnh đạo quản lý

a)Nhiệm vụ và chức năng of người quản lý/lãnh đạo

*lập kế hoạch:gồm 4 bước

-xây dựng mục tiêu

-nhận định thực trạng và ghi chép mặt mạnh,yếu

-xây dựng nội dung of kế hoạch:bao gồm các hoạt động,thời gian,địa điểm,người chịu trách nhiệm,kinh phí…

-xây dựng hành động of kế hoạch

+kế hoạch kế tiếp để xác định và quản lý những vấn đề đột biến xảy ra

+kế hoạch chiến lược cho mục tiêu lâu dài

*Tổ chức thực hiện

Xác định công việc of tổ chức phân công,phân nhiệm.cung cấp tài nguyên,yêu cầu phát triển mạng lưới.sử dụng nhân lực và nguồn vật lực

*Lãnh đạo thực hiện theo kế hoạch

Dùng các kỹ năng quản lý lãnh đạo,quyền lực,khả năng giao tiếp,kỹ thuật động viên và kỹ năng ủy quyền

*kiểm tra,đánh giá việc thực hiện

Kiểm tra là nhiệm vụ để đánh giá sự hoàn thành of nhân lực theo tiêu chuẩn đề ra và cung cấp sự phản hồi

b)Vai trò người quản lý

vai trò tiên phong

vai trò lãnh đạo:động viên cấp dưới

vai trò người liên lạc

vai trò thông tin

vai trò ra quyết định

*Chức năng of người quản lý lãnh đạo

Sử dụng nhân lực,tài lực,vật lực 1 cách hợp lý,nhu vậy pải xây dựng 1 quy trình quản lý bao gồm

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended