Định nghĩa vật chất và ý thức

spinner.gif

1.Noi dung dinh nghia ve vat chat cua Lenin: 

Trong tac pham"chu nghia duy vat va chu nghia kinh nghiem phe phan" 

V.I.Lenin da dinh nghia:"vat chat la mot pham tru triet hoc dung de chi 

thuc tai khach quan, dc dem lai cho con nghuoi trong cam giac, dc cam 

giac cua chung ta chep lai, chup lai phan anh va ton tai ko le thuoc 

vao cam giac". 

2.Phan tich noi dung dinh nghia: 

+Trong dinh nghia vat chat nay,Lenin da chi ro "Vat chat la 1 pham tru 

triet hoc". Nhu vay, pham tru vat chat cua triet hoc la pham tru co tinh 

khai quat nhat, ko giong voi khai niem vat chat trong 1 so nganh khoa 

hoc cu the, hay trong doi song thuong ngay. vi vay, ko dc dong nhat vat 

chat voi tu cach la 1 pham tru triet hoc voi cac dang ton tai cu the cua 

no ma cac khoa hoc chuyen nganh nghien cuu. 

+Vat chat co thuoc tinh co ban nhat, quan trong nhat la"thuc tai khach 

quan" va "ton tai ko le thuoc vao cam giac". Thuoc tinh ton tai khach quan 

ko phu thuoc vao y thuc con nguoi la dieu kien can va du de phan biet cai 

j' thuoc ve vat chat va cai j' ko thuoc ve vat chat. 

+"Thuc tai khach quan, dc dem lai cho con nguoi trong cam giac, dc cam 

giac cua chung ta chep lai, chup lai, phan anh".Dieu nay noi nen rang, 

thuc tai khach quan(vat chat) la co truoc, cam giac cua con nguoi la co 

sau.Cam giac cua con nguoi co the"chep lai, chup lai,phan anh" dc thuc tai 

khach quan(vat chat). Nhu vay thuc tai khach quan(vat chat)ko ton tai truu 

tuong ma ton tai thong qua cac dang ton tai cu the cua minh va bang cam 

giac(y thuc) con nguoi co the nhan thuc dc. 

Ro rang la dinh nghia vat chat cua Lenin da giai quyet dc ca 2 mat cua 

van de co ban cua triet hoc tren lap truong duy vat bien chung. 

3.Y nghia dinh nghia vat chat cua Lenin: 

+Dinh nghia vat chat cua Lenin da chong lai dc ca quan diem duy tam chu 

quan, ca quan diem duy tam khach quan ve van de co ban cua triet hoc va 

ve pham tru vat chat. 

+noi dung dinh nghia vat chat cua Lenin da khac phuc dc tinh chat truc 

quan, sieu hinh, may moc trong quan niem ve vat chat cua chu nghia duy vat 

cu, dong thoi ke thua, phat trien dc nhung tu tuong cua C.Mac va Ph.Angghen 

ve vat chat. 

+Dinh nghia ve vat chat cua Lenin la co so the gioi quan khoa hoc va phuong 

phap luan dung dan cho cac nha khoa hoc trong nghien cuu the gioi vat chat. 

+Dinh nghia nay con la co so khoa hoc cho viec xay dung quan diem duy vat 

bien chung trong linh vuc xa hoi.

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended