Previous Page of 10Next Page

Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính

spinner.gif

1.1 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:
    b. Nhận thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin
1.2. Các chức năng cơ bản của máy tính:
    c. Lưu trữ dữ liệu, Xử lý dữ liệu, Trao đổi dữ liệu, Điều khiển.
1.3. Các thành phần cơ bản của máy tính:
    d. Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Hệ thống vào ra, Bus liên kết

1.4. Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong):
    b. Khối điền khiển, ALU, Các thanh ghi
1.5. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:
    d. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài
1.6. Hệ thống vào/ra của máy tính không bao gồm đồng thời các thiết bị sau:
    d. ROM, RAM, Các thanh ghi
1.7. Trong máy tính, có các loại bus liên kết hệ thống như sau:
    b. Điều khiển, Dữ liệu, Địa chỉ
1.8. Các hoạt động của máy tính gồm:
    c. Thực hiện chương trình, ngắt, vào/ra
1.9. Bộ đếm chương trình của máy tính không phải là:
    b. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện
1.10. Có các loại ngắt sau trong máy tính:
    d. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt ngoại lệ

1.11. Trong máy tính, ngắt NMI là:
    c. Ngắt cứng không chắn được

1.12. Khi Bộ xử lý đang thực hiện chương trình, nếu có ngắt (không bị cấm) gửi đến, thì nó:
    d. Thực hiện xong lệnh hiện tại, rồi phục vụ ngắt, cuối cùng quay lại thực hiện tiếp chương trình.

1.13. Máy tính Von Newmann là máy tính:
    d. Cả a và c

1.14. Máy tính ENIAC là máy tính:
    d. Là máy tính đầu tiên trên thế giới
1.15. Đối với các tín hiệu điều khiển, phát biểu nào sau đây là sai:
    b. MEMW là tín hiệu đọc lệnh từ bộ nhớ
1.16. Phát biểu nào sau đây là đúng:
    a. INTR là tín hiệu cứng chắn được
1.17. Phát biểu nào sau đây là sai:
    c. INTA là tín hiệu từ bên ngoài yêu cầu ngắt CPU
1.18. Phát biểu nào sau đây là đúng:
    d. HOLD là tín hiệu từ bên ngoài xin CPU nhường bus

1.19. Phát biểu nào sau đây là đúng:
    a. HLDA là tín hiệu CPU chấp nhận nhường bus
1.20. Cho đến nay, máy tính đã phát triển qua:
    b. 4 thế hệ
1.21. Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng:
    c. Thế hệ thứ nhất dùng đèn điện tử chân không
1.22. Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là sai:
    b. Thế hệ thứ ba dùng transistor
1.23. Theo luật Moore, số lượng transistor sẽ tăng gấp đôi sau mỗi:
    c. 18 tháng           
1.24. Tín hiệu điều khiển MEMR là tín hiệu:
    a. Đọc lệnh/dữ liệu từ ngăn nhớ
1.25. Tín hiệu điều khiển MEMW là tín hiệu:
    d. Ghi dữ liệu ra ngăn nhớ

1.26. Tín hiệu điều khiển IOR là tín hiệu:
    c. Đọc dữ liệu từ TBNV

1.27. Tín hiệu điều khiển IOW là tín hiệu:
    d. Ghi dữ liệu ra TBNV

1.28. Tín hiệu điều khiển INTR là tín hiệu:
    a. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt
1.29. Tín hiệu điều khiển INTA là tín hiệu:
    b. CPU trả lời chấp nhận ngắt
1.30. Tín hiệu điều khiển HOLD là tín hiệu:
    c. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin dùng bus
1.31. Tín hiệu điều khiển HLDA là tín hiệu:
    d. CPU trả lời đồng ý nhường bus
1.32. Với tín

Previous Page of 10Next Page

Comments & Reviews (12)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended