Previous Page of 84Next Page

WTO tim hieu

spinner.gif

3 Khái niệm về WTO 5
4 Các nguyên tắc chung của GATT 12
5 Các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại 21
6 Vệ sinh dịch tễ 25
7 Thủ tục cấp phép nhập khẩu 29
8 Quy chế xuất xứ 31
9 Xác định trị giá hải quan 34
10 Kiểm định trước khi xếp hàng 37
11 Trợ cấp và Phá giá 40
12 Các biện pháp tự vệ 45
13 Hàng dệt may và hàng nông sản 48
14 Thương mại liên quan đến chính phủ 55
15 Đầu tư 59
16 Dịch vụ 62
17 Quyền sở hữu trí tuệ 69
18 Cơ chế Giải quyết Tranh chấp và Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại 75
19 Các vấn đề mới trong WTO 83
20 Gia nhập WTO 88
21 Phụ lục I 94
22 Phụ lục II 96
- 5 -
1- KHÁI NIỆM VỀ WTO
1. Hệ thống thương mại đa phương là gì?
Đa phương có nghĩa là nhiều bên. Hệ thống thương mại đa phương trước hết được
hiểu là hệ thống thương mại có nhiều nước cùng tham gia, cùng áp dụng những luật lệ,
quy ước chung. Điều này đối lập với các mối quan hệ thương mại song phương, trong
đó chỉ có hai nước tự thoả thuận những quy tắc điều chỉnh thương mại giữa hai nước
đó với nhau.
Trong WTO, từ "đa phương" có ý nghĩa phân định rõ rệt hơn. Hệ thống thương mại đa
phương dùng để chỉ hệ thống thương mại do WTO điều chỉnh. Do không phải toàn bộ
các nước trên thế giới đều là thành viên WTO nên "đa phương" sẽ chỉ phạm vi hẹp
hơn "toàn cầu". Mặt khác, "đa phương" cũng không đồng nghĩa với những thoả thuận
của từng nhóm nước tại một khu vực nhất định trên thế giới, ví dụ như EU, ASEAN,
NAFTA, v.v... Như vậy, "đa phương" là khái niệm đứng giữa "toàn cầu" và "khu vực".
Cần lưu ý rằng trong quan hệ quốc tế nói chung, "đa phương" có thể chỉ bất kỳ mối
quan hệ nào có hơn hai nước trở lên tham gia.
2. Tại sao ngày nay người ta lại nói nhiều đến đa phương?
Đa phương không phải là quá mới. Hội Quốc liên (hoạt động từ năm 1919) và tổ chức
kế thừa là Liên hợp quốc là một minh chứng của hệ thống đa phương.
Với việc GATT có hiệu lực từ năm 1948, hệ thống thương mại đa phương chính thức
ra đời và đến nay đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Mặc dù có thời gian tồn tại dài như vậy,
nhưng trong nhiều năm, GATT vẫn chỉ là một nhóm nước hạn chế với một chủ đề duy
nhất là cắt giảm thuế quan. Với những kết quả tích cực của Vòng Uruguay, GATT đã
mở rộng phạm vi của mình hơn rất nhiều và trở thành một tổ chức chính thức - WTO.
Sự có mặt của hầu hết các nền kinh tế lớn cũng như sự gia tăng số lượng thành viên
làm cho GATT/WTO có một vị trí nổi bật trong thương mại toàn cầu.
Do hệ thống đa phương áp dụng đồng loạt với nhiều nước nên thông qua hệ thống này,
việc xây dựng các quy tắc chung về thương mại sẽ nhanh chóng hơn. Với nguyên tắc
tối huệ quốc, việc đạt được những ưu đãi tại hệ thống này cũng có nghĩa là đạt được
ưu đãi từ hơn một trăm nước thành viên khác. Một số nước cũng

Previous Page of 84Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended