Previous Page of 13Next Page

Chuong 4 Cách mạng xã hội chủ nghĩa

spinner.gif

<type or paste your story here>I. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và tính tất yếu của nó

1. Quan niệm về cách mạng xã hội chủ nghĩa  

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng nhằm thay thế 

chế độ cũ, nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa, bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, 

trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là người lãnh đạo và cùng với 

quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng một xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh. 

Theo nghĩa hẹp: cách mạng xã hội chủ nghĩa được hiểu là một cuộc cách 

mạng chính trị được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân  

lao động giành được chính quyền, thiết lập nên nhà nước chuyên chính vô 

sản- nhà nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. 

Theo nghĩa rộng: cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình cải biến một 

cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính 

trị, văn hóa, tư tưởng, v.v. để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối 

cùng là chủ nghĩa cộng sản. Như vậy, theo nghĩa rộng, cuộc cách mạng xã 

hội chủ nghĩa bao gồm cả việc giành chính quyền về tay giai cấp công 

nhân, nhân dân lao động và cả quá trình giai cấp công nhân cùng với quần 

chúng nhân dân lao động tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới 

trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tới khi xây dựng thành công chủ 

nghĩa xã hội thì cuộc cách mạng này mới kết thúc.

2. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, nguyên nhân sâu xa của những cuộc 

cách mạng xã hội là do sự phát triển của lực lượng sản xuất. Theo quy luật 

chung của sự phát triển xã hội, khi lực lượng sản xuất không ngừng phát 

triển mâu thuẫn với quan hệ sản xuất đã lỗi thời, kìm hãm nó, tất yếu phải 

thay thế quan hệ sản xuất lỗi thời bằng một quan hệ sản xuất mới tiên tiến 

hơn. C. Mác và Ph. ăngghen đã chỉ rõ: "Từ chỗ là những hình thức phát 

triển của các lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành những xiềng 

xích của các lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại một cuộc cách

43 

 

mạng xã hội "1. 

Dưới chủ nghĩa tư bản, nhất là từ khi máy hơi nước ra đời, lực lượng 

sản xuất ngày càng phát triển, ngày càng mang tính chất xã hội hoá cao, 

mâu thuẫn với quan hệ sản xuất mang tính chất tư nhân tư bản chủ nghĩa về 

tư liệu sản xuất. C. Mác đã viết: "Sự tập trung tư liệu sản xuất và xã hội hoá 

lao động đạt đến cái điểm mà chúng không còn thích hợp với cái vỏ tư bản 

chủ nghĩa của chúng nữa... nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại đẻ ra sự phủ 

định bản thân nó, với tính tất yếu của một quá trình tự nhiên"1. 

Biểu hiện mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế là tính tổ chức, tính kế 

hoạch trong từng doanh nghiệp ngày càng tăng với tính vô tổ chức của sản 

xuất toàn xã hội do tính cạnh tranh của nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ 

nghĩa gây ra. 

Quy luật cạnh tranh, tính chất vô chính phủ trong sản xuất dẫn tới 

khủng hoảng thừa, buộc một số doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. Dưới 

chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân sống bằng việc bán sức lao động, do 

vậy, một khi sản xuất đình trệ làm cho công nhân không có việc làm, họ đã 

đứng lên đấu tranh chống lại các nhà tư sản và giai cấp tư sản. 

Để khắc phục tình trạng trên, giai cấp tư sản đã tổ chức ra các  

xanhđica, tờrớt, côngxôxiom và nhà nước tư bản ngày càng can thiệp sâu 

vào kinh tế, bằng việc quốc hữu hoá một số ngành khi khó khăn, tư hữu 

hoá khi thuận lợi. 

Tuy rằng, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Previous Page of 13Next Page

Comments & Reviews (12)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended