Previous Page of 8Next Page

Chuong 3 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

spinner.gif

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất 

của chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai  

cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa 

Mác - Lênin. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

chỉ rõ ý nghĩa, nội dung căn bản, thể hiện cụ thể của sứ mệnh lịch sử 

giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới là: "Lợi ích giai cấp 

công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc trong mục tiêu chung 

là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh,  

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung chủ yếu của đấu tranh 

giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa..."2.

I. Khái niệm giai cấp công nhân

1. Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin  

Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết cần làm 

rõ khái niệm giai cấp công nhân. Chính C.Mác và Ph.ăngghen đã chỉ rõ: 

"Vấn đề là ở chỗ giai cấp vô sản thực ra là gì, và phù hợp với sự tồn tại ấy 

của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử"1.

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr.56.

31 

 

C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau: giai cấp vô 

sản, giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình, 

lao động làm thuê ở thế kỷ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công 

nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp... như những cụm từ 

đồng nghĩa để biểu thị một khái niệm giai cấp công nhân - con đẻ của nền 

đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất 

tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại. 

Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế 

nào đi nữa thì theo C. Mác và Ph. Ăngghen vẫn chỉ mang hai thuộc tính cơ 

bản: 

- Về phương thức lao động, phương thức sản xuất, đó là những người 

lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất 

công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao. 

C. Mác và Ph. Ăngghen đã nêu: "Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu 

vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là 

sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp"1; "Công nhân cũng là một 

phát minh của thời đại mới, giống như máy móc vậy... Công nhân Anh là 

đứa con đầu lòng của nền công nghiệp hiện đại"2. 

- Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đó là những người 

lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản 

và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. Thuộc tính thứ hai này nói lên 

một trong những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân dưới chế độ tư 

bản chủ nghĩa nên C.Mác và Ph.Ăngghen còn gọi giai cấp công nhân là  

giai cấp vô sản. 

Ngày nay, với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, bộ mặt của giai cấp 

công nhân hiện đại có nhiều thay đổi khác trước. Cơ cấu ngành nghề của 

giai cấp công nhân đã có những thay đổi to lớn: bên cạnh công nhân của 

nền công nghiệp cơ khí đã xuất hiện công nhân của nền công nghiệp tự 

động hoá, với việc áp dụng phổ biến công nghệ thông tin vào sản xuất. 

Song, dù cho trình độ kỹ thuật có thay đổi như thế nào đi nữa thì xét theo 

tiêu chí kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân vẫn tồn tại như là một giai cấp 

đặc thù.  

Căn cứ hai thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân như đã trình bày

Previous Page of 8Next Page

Comments & Reviews (15)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended