Previous Page of 8Next Page

100tracnghiem

spinner.gif

1- Cùng với CN Mac- Lenin, TT HCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. 

2-Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là -Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân 

Câu 3: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là -Lòng nhân ái cao cả 

Câu 4: HCm đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo? 

a/ Lòng thương người b/ Tinh thần từ bi hỉ ái  

c/ Tinh thần cứu khổ, cứu nạn  

Câu 5: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn là gì? 

Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta 

Câu 6: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của CN Mác là - Phương pháp làm việc biện chứng 

Câu 7: Theo HCM, học CN Mác -Leenin nghĩa là - Để sống với nhau có tình, có nghĩa 

Câu 8: HCM đến Liên Xô lần đầu vào năm -1923 

Câu 9: TT HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?5 

Câu 10: Chọn phương án trả lời đúng với TT HCM. 

a/ Từ năm 1890 - 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với CN Mác - Lênin 

b/ Từ năm 1911 - 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước 

c/ Từ năm 1921 - 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng VN. 

Câu 11: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ... 

Tháng 7 năm 1920, HCM đọc ... 

c/ Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc đia 

Câu 12: HCM được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc VN và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?1987 

Câu 13: HCM về thăm Nghệ An mấy lần? - 2 

Câu 14: HCM nói câu: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" vào năm 1966 

Câu 15: Theo HCM, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường - Cách mạng vô sản 

Câu 16: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc.

Câu 17: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy ... mà tự giải phóng cho ta"d/ đem sức ta

Câu 18: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Việt Nam muốn làm bạn với ..., không gây thù oán với một ai. - mọi nước dân chủ 

Câu 19: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Toàn thể dân tộc VN quyết đem ... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" 

c/ tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. 

Câu 20: Luận điểm của HCM: "Muốn người ta giúp cho thì trước hết pải tự giúp lấy mình" đã được trích từ tác phẩm - Đường cách mệnh 

Câu 21: Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được HCM kế thừa và phát triển là gì? - Tinh thần hiếu học 

Câu 22: HCM dùng hình tượng gì chỉ CNTB? - Con đỉa hai vòi 

Câu 23: Theo HCM, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng VN do yếu tố nào quy định? - Do đặc tính của giai cấp công nhân 

Câu 24: Theo HCM, CNCS thích ứng ở đâu dễ hơn - ở các nươc châu Á, phương Đông 

Câu 25: Theo HCM, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của CNXH là gì? 

Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất 

Câu 26: Theo HCM, muốn cho CNXH được thực hiện cần có những yếu tố nào? 

a/ Đất kỹ nghệ b/ nông nghiệp  

c/ tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình d/ Cả 3 phương án 

Câu 27: Nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là gì? 

b/ Làm theo năng lực, hưởng theo lao động 

Câu 28: Đăc trưng nổi bật về chính trị của CNXH là gì? 

Thực hiện một nền dân chủ triệt để 

Câu 29: Ham muốn tột bậc của HCM là gì? 

a/ Nước được độc lập b/ Dân được tự do 

c/ Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành d/ cả a, b, c 

Câu 30: Theo HCM trong CNTB nhà nước dưới chế độ dân chủ mới có: 

Cả CNTB, CNXH 

Câu 31: Trong xây dựng CNXH HCM chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc ntn?

Previous Page of 8Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended