Previous Page of 23Next Page

tâm lý học đại cương

spinner.gif

Phần I  

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC  

Chương 1  

Tâm lý học là một khoa học  

 

I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học  

1. Tâm lý và tâm lý học  

Tâm lý: Là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con người, gắn liền  

và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi.  

(Hiện tượng tâm lý là hiện tượng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động  

nội tiết, được nảy sinh bằng hoạt động sống của từng người và gắn bó mật thiết với các quan hệ  

xã hội.)  

Tâm lý học: Là khoa học về các hiện tượng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh  

vận hành và phát triển của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc  

sống hàng ngày của mỗi con người.  

2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học  

2.1. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy tâm  

- Theo các nhà duy tâm thì tâm lý con người là " linh hồn"- do các lực lượng siêu nhiên  

như Thượng Đế, Trời, Phật tạo ra. "Linh hồn" là cái có trước, thế giới vật chất là cái thứ hai, có  

sau.  

- Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 - 347 trcn), Becơli (1685-1753), Hium.  

Platôn:  

- Tâm hồn trí tuệ nằm ở đầu, chỉ có ở giai cấp chủ nô  

- Tâm hồn dũng cảm nằm ở ngực và chỉ có ở tầng lớp quý tộc  

- Tâm hồn khát vọng nằm ở bụng và chỉ có ở tầng lớp nô lệ  

2.2. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy vật  

Các đại diện tiêu biểu:  

- Arixtot(348-322trcn)- tâm hồn gắn liền với thể xác và có ba loại:  

+ Tâm hồn thực vật: có chung ở cả người và động vật làm chức năng dinh dưỡng (tâm  

hồn dinh dưỡng)  

+ Tâm hồn động vật: có chung ở cả người và động vật làm chức năng cảm giác, vận  

động(tâm hồn cảm giác)  

+ Tâm hồn trí tuệ: chỉ có ở người (tâm hồn suy nghĩ)  

- Anaximen(TkV trcn), Heraclit(TK VII-VI trcn) -tâm hồn cấu tạo từ vật chất gồm nước,  

lửa, không khí, đất  

- Đêmôcrit(460 -370 trcn)- tâm hồn được cấu tạo từ nguyên tử rất tinh vi  

- Xôcrát (469 - 399 trcn) "hãy tự biết mình"Ætự nhận thức,ý thức về mình.  

- Spinôda(1632- 1667) coi tất cả đều có tư duy  

- L. phơbách(1804-1872) - tâm lý không tách rời khỏi não người, nó là sản phẩm của thứ  

vật chất phát triển tới mức độ cao là bộ não. Tâm lý là hình ảnh của thế giới khách quan. 2 

2.3. Quan niệm về tâm lý con người của thuyết nhị nguyên luận  

- Các nhà tâm lý học này cho rằng cơ sở tồn tại khách quan được cấu tạo bởi hai thực  

thể vật chất và tinh thần. Hai thực thể này tồn tại độc lập với nhau và phủ định lẫn nhau.  

- Đại diện tiêu biểu: R. Đêcac(1596-1650). "tôi tư duy là tôi tồn tại". Tư duy- thông hiểu,  

mong muốn, tinh thần, ý thức. J.Locke (1632-1704). "tâm lý học kinh nghiệm".  

2.4. Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập  

- Các sự kiện có ảnh hưởng đến sự ra đời của TLH để nó trở thành một khoa học độc lập:  

- Thuyết tiến hoá của S. Đacuyn (1809-1894) nhà duy vật Anh  

- Thuyết tâm tâm lý học giác quan của HemHôn (1821-1894) người Đức  

- Thuyết tâm tâm lý học của Phecne(1801 -1887) và Vê-Be(1795- 1878) người Đức  

- Tâm lý học phát sinh của Gantôn(1822-1911) người Anh  

- Các công trình nghiên cứu về Tâm thần học của bác sỹ Saccô (1875- 1893) người Pháp.  

- Năm 1897 nhà TLH Đức v. Vuntơ (1832-1920) đã sáng lập ra phòng thí nghiệm TLH  

đầu tiên cuả thế giới tại TP. Laixic.  

- Từ vương quốc chủ nghĩa duy tâm, coi ý thức chủ quan là đối tượng của TLH và con  

đường nghiên cứu ý thức là các phương pháp nội quan, tự quan sát Vuntơ đã bắt đầu dần chuyển  

sang nghiên cứu TL ý thức một cách khách quan bằng quan sát, thực nghiệm, đo đạc.

Previous Page of 23Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended