Previous Page of 72Next Page

giaotrinhAutocad2004

spinner.gif

AutoCad 2004 

Môc lôc 

I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung ... ...3 

1. AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÃ’m ®å ho¹ vµ v¨n phßng... ..3 

2. Nh÷ng kh¶ n¨ng chÃ￾nh cña AutoCad ... ...3 

3. Lµm quen s¬ bé víi AutoCad ... ..4 

4. Chøc n¨ng mét sè phÃ￾m ®Æc biÖt... .4 

5. C¸c quy −íc ... ..5 

II. C¸c lÖnh vÃ’ File ... ..5 

1. T¹o File b¶n vÃ￾ míi. .. ..5 

2. L−u File b¶n vÃ￾. .. ...5 

3. Më b¶n vÃ￾ cã s½n. .. ...5 

4. §ãng b¶n vÃ￾ ... ..6 

5. Tho¸t khái AutoCad... ..6 

III. HÖ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm... .6 

1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad ... .6 

2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ... ..8 

3. C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi t−îng (Objects Snap) ... .8 

4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm th−êng tró ... ..10 

5. LÖnh vÃ￾ ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é) ... .10 

6. LÖnh vÃ￾ ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é) ... .11 

IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÃ￾ c¬ b¶n ... ...12 

1. Giíi h¹n kh«ng gian vÃ￾ - LÖnh LIMITS ... ..12 

2. Thu kh«ng gian ®· ®−îc giíi h¹n vµo trong mµn h×nh - LÖnh ZOOM. .. .12 

3. LÖnh ®Èy b¶n vÃ￾ Pan ... ..13 

4. §¬n vÞ ®o b¶n vÃ￾ ... ..13 

5. LÖnh Snap, lÖnh Grid, lÖnh Ortho ... ...13 

6. LÖnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÃ￾ ... ..14 

V. C¸c LÖnh vÃ￾ c¬ b¶n. .. ...15 

1. LÖnh vÃ￾ ®−êng th¼ng Line (L) ( ®· häc ë trªn)... .15 

2. LÖnh vÃ￾ ®−êng trßn Circle (C) ( ®· häc ë trªn)... .15

Previous Page of 72Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended