Previous Page of 16Next Page

cau hoi trc nghiem tu tuong hcm

spinner.gif

Đề THI môn tư tưởng hồ chí minh

Phần I. Chọn phương án trả lời đúng

1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: 

a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. 

c. Giá trị truyền thống dân tộc. 

Đáp án: c 

2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: 

a. Tinh hoa văn hoá nhân loại. 

b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. 

c. Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng. 

Đáp án: a. 

3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: 

a. Tư tưởng của văn hoá phương Đông. 

b. Tư tưởng của văn hoá phương Tây. 

c. Chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Đáp án: c. 

4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên: 

a. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

b. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa Giáo. 

c. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

Đáp án: a. 

5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

b. Những mặt tích cực của Nho Giáo 

c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo 

Đáp án : a. 

6. Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

b. Những mặt tích cực của Nho giáo. 

c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam . 

Đáp án: b. 

7. Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a. Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ. 

b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

c. Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh. 

Đáp án: a. 

8. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn ái Quốc được tính từ: 

a. Trước năm 1911. 

b. Năm 1911 đến năm 1920. 

c. Năm 1921 đến năm 1930. 

Đáp án: a. 

9. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ: 

a. Năm 1890 đến năm 1911. 

b. Năm 1911 đến năm 1920. 

c. Năm 1921 đến năm 1930. 

Đáp án: b. 

10. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: 

a. Năm 1911 đến năm 1920. 

b. Năm 1921 đến năm 1930. 

c. Năm 1930 đến năm 1941. 

Đáp án: b. 

11. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam được tính từ: 

a. Năm 1911 đến năm 1920. 

b. Năm 1921 đến năm 1930. 

c. Năm 1930 đến năm 1945. 

Đáp án: c. 

12. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ: 

a. Năm 1921 đến năm 1930. 

b. Năm 1930 đến năm 1941. 

c. Năm 1945 đến năm 1969. 

Đáp án: c. 

13. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề: 

a. Dân tộc nói chung. 

b. Dân tộc học. 

c. Dân tộc thuộc địa. 

Đáp án: c. 

14. Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: 

a. Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập và đưa đất nước phát triển theo xu thế của thời đại. 

b. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân. 

c. Bình đẳng dân tộc. 

Đáp án: a. 

15. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là: 

a. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân. 

b. Đòi quyền độc lập dân tộc. 

c. Đòi quyền tự trị của dân tộc. 

Đáp án: a. 

16. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:

Previous Page of 16Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended