Previous Page of 3Next Page

Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"

spinner.gif

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

"Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"

Triển khai thực hiện chỉ thị số 32/2006/CT - BGD&ĐT ngày 1/8/2006 và quyết định số 3959/QĐ - BGD&ĐT ngày 28/7/2006 về ban hành kế hoạch tổ chức cuộc cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ giáo dục và đào tạo phát động; 

I- MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA. 

- Tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục là hai vấn đề bức xúc được Đảng, Chính phủ, ngành giáo dục và xã hội quan tâm. Thực hiện tốt cuộc vận động này góp phần lập lại trật tự kỷ cương, trong dạy và học, khuyến khích mạnh mẽ sức sáng tạo của các thầy cô giáo, là tiền đề quan trọng để triển khai các giải pháp khắc phục yếu kém trong giảng dạy, học tập. 

- Cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2007 - 2008, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong năm học 2007 - 2008 và các năm học tiếp theo. 

- Thực hiện tốt cuộc vận động sẽ tạo nên những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I của trường đề ra. 

II- YÊU CẦU 

- Tuyên truyền để Giáo viên, cán bộ quản lý, HS - SV hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của mỗi Giáo viên, từ đó xác định trách nhiệm của mình trước sự phát triển của trường, của ngành, và đất nước. 

- Làm chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh - sinh viên trong học tập và rèn luyện. 

- Cuộc vận động triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ Giáo viên, công nhân viên, HS - SV trong toàn trường tránh phô trương, hình thức. 

- Cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Đào tao, Phòng CTCT HSSV, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các phòng ban trong Nhà trường. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung chương trình đào tạo. 

- Thường xuyên nắm bắt thực tiễn, nhu cầu xã hội để đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo. 

- Xây dựng ngân hàng đề thi học phần, môn học, thi tốt nghiệp phù hợp với chương trình đào tạo để đánh giá khách quan, chính xác kết quả đào tạo. Đổi mới cách ra đề thi theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, sinh viên. 

2. Giáo viên và cán bộ quản lý đào tạo. 

* Với Giáo viên 

- Giáo viên và cán bộ quản lý kiên quyết chống và loại trừ các hành vi tiêu cực, không dung túng, tiếp tay, bao che, né tránh các tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên. 

- Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh: không có tiêu cực trong đội ngũ Giáo viên và cán bộ quản lý. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra thẻ HS - SV khi vào lớp và trong thi cử. 

- Không cắt xén nội dung, chương trình giảng dạy, thời gian lên lớp. 

- Không để học sinh - Sinh viên sử dụng tài liệu trong các giờ kiểm tra, giờ thi. 

- Thực hiện quy trình, quy định về chấm bài kiểm tra, bài thi, không tuỳ tiện trong cách đánh giá kết quả học tập của HS - SV. 

- Thông báo kịp thời, công khai kết quả đánh giá học tập, rèn luyện của HS - SV sau các lần thi, kiểm tra. 

- Không sử dụng ngân hàng đề thi để ôn thi cho HS - SV. 

- Giáo viên giảng dạy môn học phải có đề cương, giáo án lên lớp, giáo trình (hoặc bài giảng), sổ tay giáo viên. Khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý, đánh giá kết quả học tập.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended