Previous Page of 36Next Page

Giao trinh Ky nang Giao tiep va Thuyet trinh

spinner.gif

ĐẠI HỌC ĐẠI NAM 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP 

VÀ THUYẾT TRÌNH 

Biên soạn và Giảng dạy 

Tiến sỹ: Phạm Văn Hồng 

Thạc sỹ: Phạm Thị Hải Yến 

Hà Nội, 20102 

MỤC LỤC 

PHẦN 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP 

Chương 1. Tổng quan về Giao tiếp 

1.1. Khái niệm và vai trò của giao tiếp................................ ................................ ..............4 

1.1.1. Khái niệm ................................ ................................ ................................ ..4 

1.1.2. Vai trò của giao tiếp................................ ................................ ...................5 

1. 2. Mô hình giao tiếp................................ ................................ ................................ ......7 

1. 3. Phân loại giao tiếp ................................ ................................ ................................ ...9 

1. 3.1. Căn cứ vào phương thức giao tiếp ................................ ..........................9 

1. 3. 2. Căn cứ vào qui cách giao tiếp................................ ............................... 10 

1. 3. 3. Căn cứ vào thành phần tham gia giao tiếp ................................ ...........11 

1. 3. 4. Căn cứ vào phương tiện giao tiếp................................ .........................11 

1. 4. Các nguyên nhân giao tiếp không hiệu quả ................................ ........................... 12 

1. 4.1. Nguyên nhân chủ quan ................................ ................................ ..........12 

1. 4.2. Nguyên nhân khách quan ................................ ................................ ......13 

1. 5. Nguyên tắc giao tiếp................................ ................................ ............................... 14 

1.5.1. Nguyên tắc tôn trọng đối tượng giao tiếp................................ ...............14 

1.5.2. Nguyên tắc nhạy bén, đồng cảm trong giao tiếp ................................ .....14 

1.5.3. Nguyên tắc thiện chí trong giao tiếp ................................ .......................15 

1. 5.4. Nguyên tắc hướng tới giải pháp tối ưu ................................ ..................15 

1 .5.5. Tôn trọng các giá trị văn hóa ................................ ................................ ..16 

1.6. Phong cách giao tiếp................................ ................................ ............................... 16 

1.6.1. Phong cách dân chủ................................ ................................ ...............17 

1.6. 2. Phong cách độc đoán................................ ................................ .............18 

1.6. 3. Phong cách tự do ................................ ................................ ...................18 

1.7. Một số nghi thức giao tiếp ................................ ................................ .......................19 

1. 7. 1. Chào hỏi ................................ ................................ ................................ 19 

1.7. 2. Bắt tay ................................ ................................ ................................ ....19 

1.7. 3. Giới thiệu ................................ ................................ ................................ 20 

1.7. 4. Trao danh thiếp ................................ ................................ ......................21 

1.7.5. Ngồi ................................ ................................ ................................ .........22 

Chương 2. Kỹ năng lắng nghe và hồi đáp 

2.1. Kỹ năng lắng nghe ................................ ................................ ................................ ..25 

2.1.1. Khái niệm và vai trò của lắng nghe ................................ .........................25 

2.1.2. Nguyên nhân lắng nghe không hiệu quả ................................ ................27 

2.1.3. Các mức độ lắng nghe ................................ ................................ ............29 

2.1.4. Chu trình lắng nghe................................ ................................ .................30 

2.1.5. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả ................................ ............................... 32 

2.1.6. Kỹ năng nghe điện thoại ................................ ................................ ..........33

Previous Page of 36Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended