Previous Page of 16Next Page

thu hut von

spinner.gif

giai phap thu hut von dau tu nuoc ngoai o viet nam 

SV: TrÇn Thu Thuû  

LỜI MỞ ĐẦU  

 

Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế - xã hội, đầu tư trực tiếp  

nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to  

lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta.  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan  

trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh  

tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi  

thế so sánh, mở ra nhiều nghành nghề,sản phẩm mới, nâng cao năng lực  

quản lý và trình độ công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu,tạo thêm nhiều  

việc làm và chủ động tham gia vao quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Chính vì vậy , việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước  

ngoài như thế nào đóng vai trò rất quan trọng.  

Xuất phát từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa  

đất nước, nền kinh tế đang chuyển sang giai đoạn phát triển tăng tốc, vấn đề  

đặt ra là cần thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  

cho đầu tư phát triển. Với đề án "Giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp  

nước ngoài ở Việt Nam "- nghiên cứu đối tượng chủ yếu là đầu tư trực tiếp  

nước ngoài ở Việt Nam- em sẽ trình bày những thực trạng và giải pháp để  

thu hút nguồn vốn này .  

 

 

 

 

 

 

 

Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë ViÖt Nam  

SV: TrÇn Thu Thuû  

Phần 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI  

(FDI)  

1. Thực chất của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  

1. 1. Thực chất  

Khái niệm đầu tư (Investement):  

Đầu tư, nói chung là sự bỏ ra những nguồn lực vào một công việc nào  

đó nhằm thu lợi lớn trong tương lai.  

Đặc trưng cơ bản của đầu tư đó là tính sinh lãi và rủi ro trong đầu tư.  

Hai thuộc tính này đã phân hóa sàng lọc các nhà đầu tư và thúc đẩy xã hội  

phát triển.  

Đầu tư nước ngoài:  

Đầu tư nước ngoài mang đầy đủ những đặc trưng của đầu tư nói chung  

nhưng có một số đặc trưng khác với đầu tư trong nước đó là:  

. Chủ đầu tư có quốc tịch nước ngoài.  

. Các yếu tố đầu tư được di chuyển ra khỏi biên giới.  

. Vốn đầu tư có thể là tiền tệ, vật tư hàng hóa , tư liệu sản xuất, tài  

nguyên thiên nhiên nhưng được tính bằng ngoại tệ.  

Các hình thức biểu hiện của đầu tư nước ngoài thường là.  

- Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA.  

- Nguồn vốn tín dụng thương mại  

- Nguồn vốn đầu tư từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu... cho người nước  

ngoài, gọi tắt là FPI.  

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gọi tắt là FDI. Đây là nguồn  

vốn đầu tư khá phổ biến hiện nay của nước ngoài đầu tư vào một quốc gia Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë ViÖt Nam  

SV: TrÇn Thu Thuû  

nào đó nhằm mục đích kiếm lợi nhuận là chủ yếu .Trong thực tế, nguồn vốn  

ODA và FDI là khá phổ biến, hai nguồn này đều có vị trí khá quan trọng.  

Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài:  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình  

thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở 1 nước đưa vốn vào một nước  

khác để đầu tư, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản  

xuất, tận dụng ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý...  

nhằm mục đích thu lợi nhuận.  

Các đặc trưng:  

. Về vốn góp: Các chủ đầu tư nước ngoài đóng một lượng vốn tối thiểu

Previous Page of 16Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended