Học Tiếng Anh

spinner.gif

Xin chào sau đây mình tiếp tục tải lên cách sử dụng ba thì trong các thì hiện tại đơn,mọi ý kiến xin liên hệ email khactruong1996@gmail.com. 

*Thì hiện tại đơn(The simple present) 

-Form(cấu trúc): 

+ I/you/we/they like soccer 

+ He/she/it likes soccer(Anh ấy/cô ấy/nó thích bóng đá) 

+ I/you/we/they work well(tôi/bạn/chúng tôi/họ làm việc tốt) 

+ He/she/it works well(Anh ấy/chị ấy/nó làm việc tốt) 

+Riêng với động từ have 

I/you/we/they have  

He/she/it has 

Thông thường ta thên -s vào động từ nếu chủ ngữ là ngôi 3 số ít(He,she,it). Riêng với have ta dùng has. Trong 1 số trường hợp ta thêm -es với động từ có tận cùng là -s,-ch,-sh,-x,-o. 

Eg: pass-passes, watch-watches, brush-brushes, go-goes,  

Với động từ tận cùng là y ta chuyển thành i rồi thêm-es 

Eg: study-studies 

* Phủ định: 

I/we/you/they do not(don't)+ verb 

He/she/it does not(doesn't)+ verb 

+Chú y: sau don't,doesn't động từ không chia 

*Nghi vấn: 

Khi hỏi ta dùng DO,DOES ở đầu câu trước chủ ngữ, trật tự từ sau đó vẫ giữ nguyên 

+Chú ý: khi đã dùng DO,DOES động từ trong câu không chia. 

+Đúng: Does he like books ? 

+Sai: Does he likes books ? 

Đối với loại câu hỏi này ta trả lời ngắn gọn là Yes hoặc No. 

+Yes.I/you/we/they do 

He/she/it does 

+No.I/you/we/they don't  

He/she/it doesn't 

*Cách dùng: thì hiện tại đơn dùng để nói về sự việc nói chung hoặc lặp đi lặp lại.  

Eg: I lile milk 

+Diễn tả sự thật hiển nhiên 

Eg: the Earth goes around the Sun 

+ Diễn tả lịch tàu xe,thời khóa biểu,.. 

Eg: He has Math on Tuesday 

*Trạng từ: Các bạ lưu ý trạng từ dùng để nhận biết thì hiện tại đơn là. Trong câu có các trạng từ chỉ tần xuất (frequently adverbs) như: always(luôn luôn), never(không bao giờ), often(thường),sometimes(thỉnh thoảng), usually(thường thường), rarely(hiếm khi). 

Trong câu còn có Every+ từ chỉ thời gian. Đây là toàn bộ thì hiện tại đơn,mình sẽ tiếp tục tải lên các thì khác. Mong các bạn ủng hộ.!

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended