Previous Page of 16Next Page

Quy hoạch đô thị

spinner.gif

Giáo trình quy hoạch đô thị -

hạ tầng cơ sở kiến trúc

Dành cho các Khoa ngoài (không kể khoa Kinh tế và xây dựng)

Số tiết: 30 

I. Phần I: Quy hoạch đô thị (21 tiết)

Bài 1: Các khái niệm chung về đô thị và công tác quy hoạch xây dựng đô thị (3 tiết ??? ít thời gian quá là 6 tiết) 

1. Sự hình thành đô thị

ã Đô thị hình thành từ khi xã hội có giai cấp.

ã Sự tập trung dân cư¬, định canh, định cư¬.

ã Sự hình thành tầng lớp lãnh đạo, tôn giáo.

ã Sự hình thành tầng lớp lao động tiểu thủ công.

ã Tầng lớp lao động dịch vụ 

2. Khái niệm về đô thị

ã Đô thị là điểm dân cu¬ tập trung với mật độ cao,

ã Đô thị là nơi chủ yếu có các hoạt động phi nông nghiệp (hành chính, công nghiệp, dịch vụ...).

ã Đô thị là trung tâm chuyên ngành hay tổng hợp, có vai trò thúc đẩy kinh tế-xã hội trong một miền lãnh thổ.

ã Sống và làm việc kiểu thành thị.

ã Có một số cách định nghĩa khác nhau về đô thị dựa trên các tiêu chí: quy mô dân số, thu nhập, tính chất điểm dân c¬... (Ví dụ:...)

v Định nghĩa đô thị của Việt Nam (theo Quyết định số 132/HĐBT-1990):

"Đô thị là điểm tập trung dân c¬ với mật độ dân c¬ cao, chủ yếu là hoạt động phi nông nghiệp, có hạ tầng cơ sở thích hợp, là trung tâm chuyên ngành hay tổng hợp , có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả n¬ớc, miền, vùng, tỉnh, huyện." 

3. Công tác quy hoạch xây dựng đô thị 

Mục tiêu của công tác QHXD

ã Mục tiêu: Công tác QHXD đô thị nhằm xác định sự phát triển hợp lý của đô thị trong từng giai đoạn và định h¬ớng phát triển lâu dài cho đô thị về mặt tổ chức sản xuất, đời sống, phát triển không gian, kiến trúc và môi tr¬ờng đô thị. 

Các loại hình quy hoạch:

Quy hoạch vùng - Nhiệm vụ và các loại hình quy hoạch vùng:

ã Nhiệm vụ:

- Xác lập sự phân bố về dân c¬, các lực l¬ợng sản xuất trên phạm vi không gian lãnh thổ của một vùng, miền, tỉnh.

- Quy hoạch vùng tổng hợp nhằm đánh giá thực trạng và các nguồn lực phát triển của vùng, dự báo các khả năng phát triển và xác định mục tiêu, định h¬ớng phát triển của vùng về các mặt kinh tế, phân bố dân c¬, tổ chức không gian, bảo vệ môi tr¬ờng... Từ đó đề ra các chính sách, cơ chế quản lý và các b¬ớc phát triển toàn vùng.

ã Các loại hình quy hoạch vùng:

- Quy hoạch vùng công nghiệp

- Quy hoạch vùng nông nghiệp

- Quy hoạch vùng du lịch- nghỉ ngơi

- Quy hoạch phân bố dân c¬ đô thị và nông thôn

- Quy hoạch vùng ngoại thành các thành phố lớn và hệ thống đô thị, chùm đô thị.

Quy hoạch đô thị

v Quy hoạch chung:

- Xác định mục tiêu, ph¬ơng h¬ớng xây dựng hoặc cải tạo đô thị về sử dụng đất, tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật, môi tr¬ờng.. nhằm tạo lập một môi tr¬ờng sống thích hớpk và phát triển bền vững cho toàn đô thị.

- Đồ án đ¬ợc thiết lập cho một đô thị riêng biệt hoặc hệ thống đô thị va điểm dân c¬ có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đồ àn đ¬ợc nghiên cứu theo từng giai đoạn 15-20 năm (dài hạn) và 5-10 năm (ngắn hạn).

ã Nhiệm vụ của đồ án quy hoạch chung:

- Đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội, xác định các thế mạnh và động lực chính phát triển đô thị.

- Xác định tính chất, quy mô, cơ sở kinh tế - kỹ thuật và các chỉ tiêu cơ bản phát triển đô thị.

- Định h¬ớng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và môi tr¬ờng đô thị.

- Quy hoạch xây dựng đợt đầu và hình thành các cơ sở để lập các đồ án quy hoạch chi tiết.

- Xác lập căn cứ pháp lý để quản lý và xây dựng đô thị.

Previous Page of 16Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended