Previous Page of 6Next Page

CHUẨN MỰC SỐ 03 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

spinner.gif

CHUẨN MỰC SỐ 03 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  

 

QUY ĐỊNH CHUNG  

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế  

toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời điểm ghi  

nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi  

nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ hữu hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế  

toán và lập báo cáo tài chính.  

 

02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán TSCĐ hữu hình, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy  

định cho phép áp dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán khác cho TSCĐ hữu hình.  

 

03. Trường hợp chuẩn mực kế toán khác quy định phương pháp xác định và ghi nhận giá trị ban  

đầu của TSCĐ hữu hình khác với phương pháp quy định trong chuẩn mực này thì các nội dung  

khác của kế toán TSCĐ hữu hình vẫn thực hiện theo các quy định của chuẩn mực này.  

 

04. Doanh nghiệp phải áp dụng chuẩn mực này ngay cả khi có ảnh hưởng do thay đổi giá cả, trừ  

khi có quy định liên quan đến việc đánh giá lại TSCĐ hữu hình theo quyết định của Nhà nước.  

 

05. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:  

 

**Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử  

dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.  

 

**Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính  

đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  

 

**Khấu hao: Là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong  

suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.  

 

**Giá trị phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính, trừ (-) giá trị  

thanh lý ước tính của tài sản đó.  

 

**Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ hữu hình phát huy được tác dụng cho sản  

xuất, kinh doanh, được tính bằng:  

 

(a) Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụn g TSCĐ hữu hình, hoặc:  

(b) Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự tính thu được từ  

việc sử dụng tài sản.  

 

**Giá trị thanh lý: Là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, sau khi  

trừ (-) chi phí thanh lý ước tính.

**Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản có thể được trao đổi giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự  

trao đổi ngang giá.  

 

**Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau khi trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản  

đó.  

 

**Giá trị có thể thu hồi: Là giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng tài sản, bao  

gồm cả giá trị thanh lý của chúng.  

 

NỘI DUNG CHUẨN MỰC  

 

GHI NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH  

06. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:  

 

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn  

ghi nhận sau:  

(a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;  

(b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;  

(c) Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;  

(d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.  

 

07. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử  

dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:  

(a) Nhà cửa, vật kiến trúc;  

(b) Máy móc, thiết bị;  

(c) Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;  

(d) Thiết bị, dụng cụ quản lý;  

(e) Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm;

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended