Previous Page of 23Next Page

tutuonghcm-trac nghiem

spinner.gif

- 1 -  

Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn  

Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?  

1862 

Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị  

Loan. Bà sinh năm nào?  

1868 

Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh  

Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri  

huyện thuộc tỉnh nào?  

Bình Định 

Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh  

Sắc, cụ mất năm nào?  

1929  

Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh  

Sắc, cụ qua đời ở đâu?  

Cao Lãnh  

Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị  

Loan, bà mất năm nào?  

1901  

Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị  

Loan, bà mất ở đâu?  

Huế  

Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị  

Loan, bà sinh được mấy người con?  

4  

Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất  

vào năm nào?  

1895  

Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ "vào  

làng " cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất  

Thành vào thời gian nào?  

1901  

Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2  

vào năm nào?  

1906  

Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn  

Tất Thành là ai?  

Nguyễn Sinh Sắc  

Câu13. Nguyễn Tất Thành vào học ở trường  

Việt_Pháp Đông Ba vào năm nào?  

9 /1906  

Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc  

học Huế vào năm nào?  

1907 -1908  

Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc  

với khẩu hiệu:" Tự do- Bình đẳng- Bác ái " vào  

năm nào?  

1905  

Câu 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc  

biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa  

Thiên vào thời gian nào?  

5/1908  

Câu 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học  

thêm tiếng Pháp vào thời gain nào?  

9/1909  

Câu 18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường  

Dục Thanh vào thời gian nào?  

9/1910 - 2/1911  

Câu 19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên  

tàu Amairan Latusơ Tơrêvin đang cập bến cảng  

Nha Rồng Sài Gòn để lấy hang và chở khách đi  

Mác-xây khi nào?  

5/6/1911  

Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cúư  

nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn thời gian  

nào?  

5/6/1911  

Câu 21. Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu  

nước lúc bao nhiêu tuổi?  

21 tuổi  

Câu 22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên  

đất Pháp vào thời gian nào?  

6/7/1911  

Câu 23. Nguyễn Tất Thành nói: " Tôi muốn ra  

nuớc ngoài xem nước Pháp và các nước khác  

làm như thế nào, tôi sẽ quay trở về giúp đồng  

bào chúng ta ". Câu nói đó vào thơi gian nào?  

6/1911  

Câu 24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi  

tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc địa trình  

bày nguyện vọng muốn vào học ở trường thuộc  

địa?  

9/1917  

Câu 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?  

1911 - 1912  

Câu 26. Nguyễn Tất Thành ở Anh thời gian  

nào?  

1914 - 1917  

Câu 27. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn  

Tất Thành đã làm những công việc gì?  

Phụ bếp, cào tuyết, đốt lò, bán báo, thợ ảnh.  

Câu 28. Nguyễn Ái Quốc gửi bản " Yêu sách  

của nhân dân Việt Nam " tới hội nghị Vécxay  

vào thời gian?  

18/6/1919  

www.srasgroup.com thudong106@yahoo.com  

- 2 -  

Câu29. Nguyễn Ái Quốc đọc:" Sơ thảo lần thứ  

nhất Luận Cương về vấn đề dân tộc và thuộc  

địa " của V.I. Lenin vào thời gian nào?  

7/1920  

Câu 30. Nguyễn Ái Quốc dự đại hội Tua, tán  

thành Quốc Tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng  

Sản Pháp khi nào?  

12/1920  

Câu 31. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành  

có được về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng  

đọc tác phẩm của ai?  

Vônte, Rútxô, Mông tex kiơ  

Câu 32. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã Hội Pháp  

năm nào?  

1919

Previous Page of 23Next Page

Comments & Reviews (13)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended