Previous Page of 6Next Page

Chuyên đề kinh tế chính trị

spinner.gif

VNH3.TB6.728  

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH-  

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP  

 

PGS.TS. Đoàn Minh Duệ  

Đại học Vinh  

 

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm  

phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Những vấn đề xã hội Đảng ta  

quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của con người và xã hội như:  

dân số và nguồn nhân lực, lao động và việc làm, giáo dục và y tế, đạo đức và văn hoá,  

những đảm bảo về an ninh và an toàn xã hội của đời sống cá nhân và cộng đồng.  

Các vấn đề xã hội có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, do vị trí của con người  

trong xã hội quy định. Song, do địa vị của con người ở mỗi chế độ xã hội khác nhau là  

không giống nhau, cho nên vai trò, bản chất của các vấn đề xã hội cũng khác nhau. Trong  

chủ nghĩa tư bản, nhân dân lao động là người làm thuê, mục tiêu của chủ nghĩa tư bản là  

tăng lợi nhuận, duy trì sự thống trị của giai cấp tư sản. Để đạt tới mục tiêu đã được xác định,  

chủ nghĩa tư bản đã có nhiều chủ trương, giải pháp về các vấn đề xã hội, trong đó có những  

mặt tiến bộ như coi trọng giảm nhẹ sự bất bình đẳng trong xã hội cũng như tìm cách giảm  

căng thẳng trong xã hội. Tuy nhiên, những mặt tiến bộ ấy không bền vững vì mâu thuẫn cơ  

bản của chủ nghĩa tư bản là xã hội hoá của sản xuất và chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản  

xuất vẫn còn tồn tại. Trong chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động là người làm chủ, con  

người được coi là vốn quý nhất, mục tiêu phục vụ của chủ nghĩa xã hội là nâng cao chất  

lượng cuộc sống cho con người. Do vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn tạo ra những khả  

năng khách quan để thủ tiêu tình trạng người bóc lột người, cải thiện không ngừng các điều  

kiện sống, tạo ra các tiền đề cho sự phát triển của cá nhân, của người lao động để họ tự giác  

tham gia có hiệu quả các hoạt động sống, cũng như xây dựng một xã hội công bằng, dân  

chủ, văn minh.  

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội vì con người, đặt con  

người vào vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và lấy việc nâng cao  

chất lượng cuộc sống con người làm mục tiêu phục vụ. Đảng ta luôn nhấn mạnh phát triển  

kinh tế phải đi liền với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát triển kinh tế theo định  

hướng xã hội chủ nghĩa lại càng đòi hỏi phải giải quyết tốt những vấn đề xã hội, bởi lẽ phát  

triển kinh tế phải là sự phát triển bền vững dựa trên những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá, 2 

xã hội, môi trường vững chắc.... Bền vững về mặt xã hội là bảo đảm vừa đạt được tăng  

trưởng kinh tế, vừa giữ được ổn định xã hội, không có những xáo trộn xung đột, nổi loạn  

làm ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển. Trong phát triển bền  

vững, yếu tố kinh tế và yếu tố xã hội quyện vào nhau, hoà nhập vào nhau. Mục tiêu phát  

triển kinh tế phải bao gồm cả mục tiêu giải quyết những vấn đề xã hội như vấn đề việc làm,  

xoá đói giảm nghèo..... thoả mãn nhu cầu cơ bản của nhân dân, công bằng xã hội. Ngược  

lại, mục tiêu phát triển xã hội cũng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế. Đó chính là sự  

khác nhau căn bản về mục tiêu phát triển giữa con đường chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã  

hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn....  

Trên cơ sở nhận thức mới về vai trò của các vấn đề xã hội, mở đầu công cuộc đổi

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended