Previous Page of 2Next Page

NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

spinner.gif

NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Mục 1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức 

Điều 8: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân 

1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 

2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. 

4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Điều 9: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ 

1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Có ý thức tổ chức kỉ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật Nhà nước. 

3. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. 

5. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu 

Ngoài việc thực hiện quy định tại điều 8 và điều 9 của Luật này, cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sao đây: 

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị; 

2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, tổ chức. 

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống, chống quan liên, tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan lieu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

4. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kí luật, pháp luật, có thái độ quan lieu, hách dịch, của quyền, gây phiền hà cho công dân; 

5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức; 

6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Mục 2. Quyền của cán bộ, công chức 

Điều 11: Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ 

1. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ 

2. Được bảo đảm trang thiết bị và điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật. 

3. Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

4. Được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 

5. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ 

Điều 12: Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương 

1. Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao , phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội dặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended