Cách xây dựng dòng tiền dự án để tính NPV

spinner.gif
Phương pháp xác định dòng tiền:
B1: Xác định các khoản thu hàng năm
- Giá trị bán ra của sản phẩm chính, sản phẩm phụ, dịch vụ công cộng ra bên ngoài.
- Giá trị bán ra của phế liệu, phế phẩm (nếu có)
- Trợ cấp (nếu có)
B2: Xác định các khoản chi hàng năm
- Chi phí sản xuất(nguyên vật liệu, nhân công)
- Chi phí tiêu thụ sản phẩm(chi phí nguyên liệu làm bao bì, chi phí nhân công bán hàng)
- chi phí quản lý
- chi phí khấu hao
- Chi phí trả lãi vốn vay
- chi phí khác
- các loại thuế
B3: Xác định hiệu số thu chi hàng năm: 2 phương pháp:
+ Trực tiếp: thu năm t - chi năm t (bỏ chi phí khấu hao, chi phí trả lãi)
+ Gián tiếp: Lợi nhuận ròng + chi phí khấu hao+ chi phí trả lãi vốn vay.
B4: Xác định tỉ suất chiết khấu i do chủ đầu tư định đoạt xuất phát từ lãi suất ở đồng vốn trên thị trường vốn và ý đồ kinh doanh của mình
B5: Tìm hệ số chiết khấu tương ứng với tỷ suất chiết khấu
B6: Tính giá trị hiện tại của hiệu số thu chi hàng năm=giá trị danh nghĩa của hiệu số thu chi nhân hệ số chiết khấu tương ứng năm đó
B7: Cộng tất cả các giá trị hiện tại của hiệu số thu chi hàng năm=> NPV
Vai trò: Nếu xác định được dòng tiền hàng năm sẽ tính được giá trị hiện tại ròng NPV của dự án
Nếu NPV>=0 dự án được chấp nhận và ngược lại

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended