Previous Page of 2Next Page

15 quan diem chung TTHCM ve van hoa

spinner.gif

Nhung quan diem chung cua Ho Chi Minh ve van hoa  

a) Quan diem ve vi tri, vai tr# cua van hoa  

Van hoa duoc hieu theo nghia rong nhat, bao gom toan bo nhung gia tri vat chat va tinh than do con nguoi sang tao ra; van hoa la dong luc giup con nguoi sinh ton; van hoa la muc dich cuoc song loai nguoi; xay dung van hoa dan toc phai toan dien, dat xay dung "tinh than doc lap tu cuong" len hang dau.  

Tu sau Cach mang Thang Tam nam 1945, van hoa duoc Ho Chi Minh xac dinh la doi song tinh than cua xa hoi, la thuoc ve kien truc thuong tang. Van hoa co moi quan he mat thiet voi kinh te, chinh tri, xa hoi, tao thanh bon van de chu yeu cua doi song xa hoi va duoc nhan thuc nhu sau:  

- Van hoa quan trong ngang kinh te, chinh tri, xa hoi.  

- Chinh tri, xa hoi co duoc giai phong th van hoa moi duoc giai phong. Chinh tri giai phong mo duong cho van hoa phat trien. 

- Xay dung kinh te de tao dieu kien cho viec xay dung va phat trien van hoa.  

Tu nhung nguyen lu co ban cua chu nghia Mac - Lenin, Ho Chi Minh da chi ro  

kinh te thuoc ve co so ha tang, la nen tang cua viec xay dung van hoa, xay dung kien  

truc thuong tang. Nguoi cho rang, "co so ha tang xa hoi co kien thiet roi, van hoa moi  

kien thiet duoc va co du dieu kien phat trien duoc". 

- Van hoa la mot kien truc thuong tang nhung khong the dung ngoai, ma phai o trong kinh te va chinh tri. Van hoa phai phuc vu nhiem vu chinh tri, thuc day xay dung va phat trien kinh te.  

b) Quan diem ve tinh chat cua nen van hoa moi  

Dac diem chung nhat cua nen van hoa moi theo tu tuong Ho Chi Minh la xua tan bong  

toi cua chu nghia thuc dan, de quoc, cua dot nat, doi ngheo, benh tat de nang len cuoc  

song cua nhan dan ta. Van hoa moi la phai giao duc nhan dan ta tinh than can, kiem,  

liem, chinh, tu do tin nguong, khong hut thuoc phien; chong giac dot...  

Trong thoi ky cach mang dan toc dan chu, nen van hoa moi la nen van hoa dan  

chu moi, dong thoi la nen van hoa khang chien. Nen van hoa do co ba tinh chat: dan toc  

- khoa hoc - dai chung.  

Tinh chat dan toc (hay c#n goi la dac tinh dan toc, cot cach dan toc) la cai "cot",  

cai tinh tuy ben trong rat dac trung cua nen van hoa dan toc. No phan biet, khong nham  

lan voi van hoa cua cac dan toc khac  

Tinh chat khoa hoc cua nen van hoa phai thuan voi trao luu tien hoa cua tu tuong hien dai: h#a bnh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.  

Tinh chat dai chung cua nen van hoa la phuc vu nhan dan, phu hop voi nguyen

100

 

vong nhan dan, dam da tinh nhan van. Do la nen van hoa do dai chung nhan dan xay  

dung.  

Nguoi co buoc phat trien trong tu duy lu luan khi khang dinh nen van hoa moi la nen van hoa co noi dung xa hoi chu nghia va tinh chat dan toc.  

c) Quan diem ve chuc nang cua van hoa  

Chuc nang cua van hoa moi rat phong phu, da dang. Ho Chi Minh cho rang, van hoa co ba chuc nang chu yeu sau day:  

Mot la, boi duong tu tuong dung dan va tnh cam cao dep.  

Van hoa thuoc doi song tinh than cua xa hoi. Tu tuong va tnh cam la van de chu  

yeu nhat cua doi song tinh than cua xa hoi va con nguoi  

Lu tuong la diem hoi tu cua tu tuong lon. Ho Chi Minh khang dinh van hoa phai  

lam cho ai cung co lu tuong tu chu, tu cuong, doc lap, tu do; phai lam cho quoc dan "co  

tinh than v nuoc quen mnh, v loi ich chung ma quen loi ich rieng".  

Tnh cam lon, theo Ho Chi Minh la l#ng yeu nuoc, thuong dan, thuong nhan loai bi dau kho, ap buc  

Hai la, nang cao dan tri.  

Van hoa luon gan voi dan tri. Khong co van hoa khong co dan tri. Van hoa nang cao dan tri theo tung nac thang, phuc vu muc tieu cach mang truoc mat va lau dai.  

Nang cao dan tri bat dau tu viec lam cho nguoi dan biet doc, biet viet. Tiep den la  

su hieu biet cac linh vuc khac nhau ve chinh tri, kinh te, van hoa... Tung buoc nang cao  

trnh do hoc van, chuyen mon nghiep vu, khoa hoc - ky thuat, thuc tien Viet Nam va the  

gioi...  

Ba la, boi duong nhung pham chat tot dep, nhung phong cach, loi song lanh manh, luon huong con nguoi vuon toi cai chan, cai thien, cai my, khong ngung hoan thien ban than mnh.  

Co nhung pham chat dao duc chung cho moi nguoi Viet Nam trong thoi dai moi:  

can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu. Lai co nhung pham chat dao duc danh cho cac  

linh vuc hoat dong khac nhau cua con nguoi: pham chat nha giao, pham chat thad¾( Ü A 

Ž 

Ø 

ˆ 

¨ 

à 

d

º

¼

N ¦ Ú Û (-ÆÇrÇ]µÎz*rv ˜ š 6BJîüñãÙÏÇϽٳ½Ï³½¦³ÇÙǛdzÏãÙ³ÙÇϊǽ€Ù½Ù½³ÇÏÇrÏǽhÂ]y@ˆüÿB*CJaJphhÂ]y@ˆûÿB*ph!hÊwhÂ]yB*CJRHeaJphh<RÀhÂ]yB*phh<RÀhÂ]y@ˆýÿB*phhÂ]y@ˆþÿB*phhÂ]y@ˆýÿB*phhÂ]yB*phhÂ]y@ˆüÿB*phhÂ]y@ˆÿÿB*phhÂ]yB*CJRHeaJphhÂ]yB*CJRHeaJph,d¾Ž

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended