Previous Page of 7Next Page

ban chat+vai tro PLXHCN

spinner.gif

BÁO CÁO LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ  

PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1. Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

2. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

I. Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa:

Pháp luật của mỗi nhà nước , một mặt mang bản chất, đặc điểm của nhà nước đó, đồng thời phải phù hợp với đặc điểm của pháp luật nói chung 

Bản chất đó được điều 2 , hiến pháp 1992 ( sửa đổi) khẳng định. Pháp luật VN phản ánh, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân , nông dân và của dân tộc nhưng phải đứng trên quan điểm củaĐảngCộng Sản VN. ( Điều 4 , Hiến pháp 1992 )  

Như vậy, PL VN có sự kết hợp chặt chẽ giữa tính giai cấp sâu sắc và tính nhân dân rộng rãi. Do đó pháp luật nhà nước ta là phù hợp với bản chất của pháp luật nói chung: tính giai cấp và tính xã hội. 

Để làm rõ bản chất trên, ta đi sâu vào phân tích những đặc điểm cơ bản:  

1.1 Pháp luật XHCN là một hệ thống qui tắc xử sự có tính thống nhất nội tại cao  

*Pháp luật là một hệ thống qui tắc xử sự 

_ Theo học thuyết Mac Lê Nin về nhà nước và PL , PL chỉ phát sinh và tồn tại trong XH có giai cấp 

_Hệ thống các qui phạm PL do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành từ 2 con đường :  

+ Thừa nhận những qui tắc vốn tồn tại trong XH ( tập quán pháp ,án lệ ) 

+ Ban hành cácvăn bản PL dểđiều chỉnhnhững quan hệ XH mới nảy sinh 

_ Do vậy,tạo thành hệ thống PLđa dạng cácloại qui phạm và thống nhất với nhau. 

* Hệ thống PL VN có tính thống nhất nội tại cao: 

_ Thể hiện ở điều 2 , hiến pháp 1992 : "Quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan NN trong việc thực hiện 3 quyền lập pháp , tư pháp , hành pháp "  

_ Xuất phát từ hệ tư tưởng XHCN cho nên PLVN cũng có tính thống nhất nội tại cao của XHCN nói chung. Nó thống nhất bởi vì PL XHCN được xây dựng trên cơ sở của quan hệ PL kinh tế XHCN. 

Trước và sau thời kì đổi mới, nền kinh tế VN luôn phát triển theo xu thế thống nhất ngày càng cao dưới sự hướng dẫn của kinh tế quốc doanh và sự điều tiết của NN. 

Sự thống nhất đó thể hiện ở chỗ: PL của nước CHXHCN VN thể hiện ý chí của của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng.

1.2 Pháp luật VN hay PL XHCN thể hiện ý chí của công nhân và nhân dân lao động 

_Điều 2 , hiến pháp 1992 

_Pháp Luật VN do cơ quan Quốc hội ban hành  

Mà quốc hội do nhân dân bầu ra và đại diên cho nhân dân 

( Điều 6 , hiến pháp 1992 ) 

Vậy Pháp luật CH XHCN VN là pháp luật thực sự dân chủ vì nó bảo vệ lợi quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

1.3 Pháp luật nước XHCNVN do nhà nước XHCNVN - nhà nước dân chủ, thể hiện quyền lực của đông đảo nhân dân lao động ban hành và bảo đảm thực hiện

- Pháp luật của nhà nước XHCNCN do nhà nước XHCNVN ban hành và đảm bảo thực hiện . Nó thể hiện ý chí của nhà nước và được hình thành bằng con đường nhà nước. Điều 83 Hiến Pháp năm 1992 đã khẳn định "Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước CHXHCNVN. Quốc Hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp" Điều khoản này đã nói rõ rằng : "Nhà nước ta chỉ có 1 cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Mọi quy tắc không do Quốc Hội ban hành hay ủy quyền đều không phải là Luật Pháp"  

- Pháp luật do Nhà Nước ta ban hành có hiêu lực trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam, áp dụng đối với tất cả công dân Việt Nam. Chính vì thế nó cũng thể hiện quyền bình đẳng của tất cả mọi người trước Pháp Luật. Điều 52 Hiến Pháp năm 1992 khẳng định "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật"

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews (10)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended