Previous Page of 2Next Page

Câu 3:Trình bày quy định về tổ chức lại,giải thể doanh nghiệp?

spinner.gif
+Chủ sở hữu cty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho 1 cá nhân,tổ chức khác thì trong thời hạn 15 ngày cty phải đăng kí tăng giảm chủ sở hữu.
2.Giải thể:
a.Các trường hợp giải thể:
-Giải thể tự nguyện là việc giải thể phụ thuộc vào ý chí chủ quan của DN troong các trường hợp sau:
+Kết thúc thời hạn hợp đồng ghi trong điều lệ cua cty mà ko có quy định ra hạn.
+Theo quy định của chủ DN tư nhân,của tất cả các thành viên cty hợp danh,của hội đồng thành viên đối với cty TNHH,hội đồng cổ đông với cty cổ phần.
-DN giải thể bắt buộc trong các trường hợp sau:
+Thu hồi giấy chưng nhận đăng kí kinh doanh
+Ko đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật DN trong thời hạn 6 tháng liên tiếp
b.Thủ tục giải thể DN
B1:Thông qua quyết định giải thể:
Quyết định giải thể phải có đủ 3 nội dung cơ bản quy định tại điều 158 luật DN.Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể,quyết định này đc gửi đến cơ quan quyết định kinh doanh,người lao động và các chủ nợ.Khi gửi quyết định giải thể cho các chủ nợ,DN phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết các khoản nợ.
B2:Thanh lí tài sản:Sau khi co quyết định giải thể DN thi Dn phải tiến hành thanh lí tài sản,thứ tự ưu tiên để giải quyết các khoản nợ như sau:
-Thanh toán các chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản
-Thanh toán các khoản nợ
-Thanh toán nợ lương và các khoản khác liên quan đến người lao động
-Thanh toán các khoản thuế
-Phần tài sản còn lại mới đc chia cho chủ sở hữu
Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended