Previous Page of 2Next Page

Câu 3:Trình bày quy định về tổ chức lại,giải thể doanh nghiệp?

spinner.gif

Câu 3:Trình bày quy định về tổ chức lại,giải thể doanh nghiệp? 

1.Tổ chức lại công ty: 

a.Tách công ty: 

-Theo quy định của luật doanh nghiệp thì tách công ty là biện pháp tổ chức lại công ty đc áp dụng cho cty cổ phần và cty TNHH có thể tách bằng cách chuyển 1 phần tài sản quyền va nghĩa vụ hiện có của cty để thành lập 1 và 1 số cty cùng loại.Sau khi đc tách các cty bị tách vá đc tách cùng tồn tại. 

-Sau khi cty đc tách tiến hành đăng kí kinh doanh,că cty đc tách và bị tách cùng phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vuj tài chính khác,hợp đòng lao động. 

-Thủ tục các công ty tiến hành theo các bước sau: 

B1:Thông qua quy định tách công ty 

B2:Quy định tách cty phải đc thông báo tới các chủ nợ,người lao động cơ quan đăng kí kinh doanh. 

B3:Các cty đc tách tiến hành đăng kí kinh doanh mới 

B4:Các cty đc tách sẽ tiến hành tổ chức cty<Thông qua bản điều lệ mới bầu ban quản lý cty> 

b.Chia công ty: 

Chia DN là 1 hình thức tổ chức lại cty theo đó cty cổ phần và cty TNHH có thể chia thành các cty cùng loại. 

-Các bước tiến hành chia:<thủ tục chia> 

+Cty bị chia thông qua quy định chia cty 

+Quy định chia cty phải đc gửi đến cơ quan ĐKKD,các chủ nợ,người lao động. 

+Các cty bị chia tiến hành đăng kí kinh doanh 

+Các cty bị chia tiến hành tổ chức coe cấu cty mới 

-Sau khi tiến hành chia cty các cty bị chia phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ,các nghĩa vụ tài chính khác và các hợp đòng lao động cty bị chấm dứt tồn tại. 

c.Hợp nhất công ty: 

-Hợp nhất cty là biện pháp tổ chức lại cty đc áp dụng trong tất cả các loại hình DN theo đó 2 và nhiều cty cùng loại<cty hợp nhất> hợp nhất thành 1 cty mới <cty đc hợp nhất>bằng cách chuyển toàn bộ tài sản,quyền và lợi ích hợp pháp,nghĩa vụ sang cty đc hợp nhất đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các cty bị hợp nhất. 

-Sau khi hợp nhất cty đc hợp nhất kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp đồng thời phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ,các hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của cty hợp nhất. 

d.Sáp nhập công ty: 

Sáp nhập cty là hình thức tổ chức lại cty đc áp dụng cho tất cả các loại hình của cty theo đó 1 và 1 số cty cùng loại <cty bị sáp nhập>sáp nhập vào 1 cty khác<cty nhận sáp nhập>bằng cách chuyển toàn bộ tài sản và quyền và lợi ích hợp pháp của minh sang cty nhận sáp nhập đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các cty bị sáp nhập. 

-Cty nhận sáp nhập phải kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp đồng thời phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán,các nghĩa vụ tài chính khác và các hợp đồng lao động cua cty bị sáp nhập 

-Sáp nhập và hợp nhất là những hình thức tập rỗng kinh tế do vậy bên cạnh luật DN nó còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền 

e.Chuyển đổi công ty: 

-Là biện pháp tổ chức lại cty đc áp dụng cho cty TNHH ca cty cổ phần.Theo đó TNHH có thể chuyển đổi thành cty cổ phần và ngược lại.Thủ tục chuyển đổi đc quy định ở điều 154 luật VN 

-Chủ DN tư nhân đc phép chuyển đổi DN tư thành các loại hình DN khác nếu chủ DN tư nhân có cam kết bằng văn bản vẫn chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ phát sinh trước thời điểm chuyển đổi. 

*Chuyển đổi cty TNHH 1 thành viên: 

Cty TNHH 1 thành viên có thể chuyển đổi thành các loại hình DN khác trong các trường hợp sau: 

+Chủ sở hữu cty chuyển nhượng 1 phần vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác.Trường hợp này trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển nhượng chủ sở hữu và người nhận chuyển nhượng phải đăng kí việc tăng giảm số thành viên kể từ ngày đăng kí tăng giảm cty đc chuyển đổi hoạt động theo quy định về cty TNHH 2 thành viên trở lên.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended