Previous Page of 3Next Page

DOI TUONG CHE DO CUA BHXH,THE CHE TAI CHINH CUA BHXH VN

spinner.gif

CAU7: DOI TUONG CHE DO CUA BHXH VN 

* Khái niệm ASXH: asxh là một hệ thống các cơ chế, chính sách, các giải pháp của nhà nước và cộng đồng nhằm trợ giúp mọi thành viên trong xã hội đối phó với các rủi ro, các cú sốc về ktxh làm cho họ bị suy giảm or mất nguồn thu nhập do bị ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, già cả ko còn đủ SLĐ or vì các ng.nhân kquan khác rơi vào cảnh nghèo khổ, bần cùng hóa và cung cấp d.vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, thông qua hệ thống c.sách về bhxh, bhyt,tgxh,tgđb. 

* Khái niệm BHXH: Theo Luật bhxh năm 2006 thì "bhxh là sự đbao thay thế or bù đắp 1 phần thu nhập của NLĐ khi họ bị giảm or mất thu nhập do ốm đau, TS, TNLĐ, BNN, thất nghiệp, hết tuổi LĐ và chết trên cơ sở đóng góp của các bên tgia vào quỹ BHXH". 

* Đối tượng của cs bhxh 

- Đối tượg của bhxh đc chia thành 3 nhóm là đối tượng ad bh bắt buộc, đtg ad BH tự nguyện, đtg ad BHTN. 

+ Đtg ad BH bắt buộc gồm 9 loại: 

1. NLĐ VN làm vc có giao kết hợp đồng LĐ theo qđ của p.luật. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức thep qđ của p.luật về cán bộ công chức. 

3. Công nhân quốc phòng, công nhân công an nhân dân. 

4. Sĩ quan quân đội nd VN hưởng lương theo qđ của p.luật về sĩ quan quân đội nd VN; quân x chuyên nghiệp hưởng lương theo quy định của p.luật về nghĩa vụ q.sự; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ ANND hưởng lương theo qđ của p.luật về lực lượng ANND; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh sát nd hưởng lương theo qđ của p.luật về lực lượng cảnh sát nd làm công tác cơ yếu hưởng lương như đv quân đội nd, công an nhân dân theo qđ của p.luật về cơ yếu. 

5. Hạ sĩ quan, binh sĩ qđội nd hưởng phụ cấp quân hàm thep qđ của pluat về nghĩa vụ q.sự 

6. Hạ sĩ quan, chiến binh ANND hưởng phụ cấp quân hàm theo qđ của pluat về lực lượng ANND. 

7. Hạ sỹ quan, chiến sĩ cảnh sát nd hưởng phụ cấp quân hàm thep qđ của pluat về lực lượng cảnh sát nd. 

8. NLĐ VN làm vc có thời hạn ở nước ngoài. 

9. NSDLĐ bg: Các cq NN, đvi sự nghiệp, đvi lực lượng vũ trg nd; tc ctri, tc chính trị xh, tc ctri xh nghề nghiệp, tc xh khác; cq, tc nc ngoài or tc qte đóng trên lãnh thổ VN, các DN, HTX, hộ kd cá thể, tổ hợp tác, các tc khác và cá x có thuê mướn, sd NLĐ. 

+ Đtg ad BHXH tự nguyện: 

BHXH tự nguyện ad đv ng VN trg độ tuổi LĐ làm vc trg các tphan k.tế, ko thuộc diện làm công hưởng lương ( qđ trg Luật bhxh 2006) 

+ Đtg ad BHTN: 

1. NLĐ VN làm vc theo hợp đồng LĐ, hợp đồng làm vc xđ thwoif hạn từ đủ 12 thg đến 36 thg; hợp đồng LĐ, HĐ làm vc ko xđ thời hạn. 

2. NSDLĐ thực hiện giao kết hợp đồng LĐ đv NLĐ 

* CĐ của BHXH: 

- Đv đtg tgia BH bắt buộc có 5 CĐ: ốm đau, TS, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất. 

Các cđ này tùy thuộc vào mức đóng và tgian đóng mà đc hưởng khác nhau. Riêng CĐ hưu trí mức thấp nhất cg bằng lương tối thiểu chung. 

- Đv đtg tgia bhxh tự nguyện chỉ có 1 cđ duy nhất là hưu trí 

- Đv đtg tgia BHTN có 3 cđ: trợ cấp BHTN, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tìm vc làm. 

(* các đk lquan đến mức hưởng các cđ BHXH 

- đk tuổi đời, suy giảm SLĐ, thời gian ốm đau 

- đk về mức đóng bhxh 

- đk về tgian đóng bhxh 

- các đk lquan đến bhxh tự nguyện 

- các đk khác lquan đến CĐ BHTN) 

Cau 8:THE CHE TAI CHINH CUA BHXH VN 

-Khai niem ASXH: la 1 he thong cac co che,chinh sach cac giai phap cua nha nuoc va cong dong nham tro giup moi thanh vien trong xa hoi, doi pho voi cac rui ro,cac cu soc ve kinh te xa hoi, lam cho ho suy giam hoac mat nguon thu nhap do bi om dau,thai san,TNLD,BNN, gia ca ko con suc ld hoac vi cac nguyen nhan khach quan khac roi vao canh ngheo kho ban cung hoa, va cung cap dich vu cham soc sk cho cong dong thong qua cac he thong chinh sach ve BHXH, BHYT, TGXH, TGDB 

-Khai niem the che tai chinh: la nhung quy dinh cua nha nc ve viec quan ly va su dung quy asxh de dam bao su an toan cua quy gom: nguon hinh thanh, muc thu, co che thu, nguon chi, muc chi, co che chi tra va cac quy dinh khac co lien quan ve quan ly tai chinh.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended