Previous Page of 13Next Page

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

spinner.gif

 


 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

Câu 1:

 

Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động  giữa ngân hàng thương mại và tổ chức  tín dụng

 

phi ngân hàng thể hiện ở những điểm nào?

 

 

a- NHTM có cho vay và huy động vốn trong khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng có

 

cho vay nhưng không có huy động vốn

 

b-NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng, do đó chỉ làm được một số hoạt động

 

ngân hàng trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng làm toàn bộ các nghiệp vụ

 

ngân hàng

 

c- NHTM được huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi trong khi đó các tổ chức tín

 

dụng phi ngân hàng không làm được

 

d-NHTM được cho vay trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng lại không được

 

 

 

Câu 2:

 

Tại sao có thể nói NHTM có chức năng sản xuất?

 

 

 

a-Vì NHTM có sử dụng vốn như Dn  sản xuất

 

b-Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại thẻ trên thị trường

 

c-Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại tiền nói chung

 

d-Vì NHTM có sử dụng các yếu tố như vốn,lao động, đất đai để tạo ra sản phẩm và

 

dịch vụ cung cấp cho thị trường

 

 

 

Câu 3:

 

Bàn về chức năng “sản xuất “ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của ngân

 

hàng thương mại

 

 

 

a-Thấy được tầm quan trọng của NHTM đối với nền kinh tế và XH

 

b-Thấy được tầm quan trọng của tiếp thị, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới,

 

đổi mới công nghệ trong hoạt động ngân hàng

 

c-Thấy được mối quan hệ giữa NHTM và các tổ chức sxkd

 

d-Thấy được tầm quan trọng của quản trị ngân hàng thương mại như là quản trị

 

sản xuất kinh doanh

 

 

 

Câu 4:

 

Dựa vào chiến lược kinh doanh , có thể chia NHTM thành những loại ngân hàng

 

nào?

 

a-NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần, NHTM liên doanh và chi nhánh của NHTM

 

nước ngoài

 

b-NHTM trung ương, NHTM cấp tỉnh,NHTM cấp huyện và NHTM cấp cơ sở

 

c- NHTM tư nhân và NHTM nhà nước

 

d-NHTM bán buôn,NHTM bán lẻ và NHTM vừa bán buôn vừa bán lẻ

 

 

 

Câu 5:

 

Phân loại NHTM theo chiến lược kinh doanh có ý nghĩa như thế nào đến hoạt động

 

và quản lý của ngân hàng?

 

 

 

a-Giúp thấy được mục tiêu chính của cổ đông

Previous Page of 13Next Page

Comments & Reviews (30)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended