Previous Page of 8Next Page

so sanh tqm va iso, thuc trang ap dung

spinner.gif

2. Thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 

Quản lý chất lượng tổng thể (total quality 

management - TQM) là cách tiếp cận về quản 

lý chất lượng ở mọi công đoạn trong quá trình 

nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chung của 

tổ chức. Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau 

của nhiều tác giả, nhưng nhìn chung mọi người 

đều cho rằng TQM là sự lưu tâm đến chất lượng 

trong tất cả các hoạt động, là sự hiểu biết, sự 

cam kết, hợp tác của toàn thể thành viên trong 

tổ chức, nhất là ở cấp lãnh đạo. 

Mô hình TQM dựa trên phương pháp và 

công cụ quản lý chất lượng do E.W. Deming đề 

xuất và gồm các bước tổng quát sau: 

- Lựa chọn quá trình ưu tiên để phân tích 

- Phân tích quá trình 

- Kiểm tra, đánh giá quá trình 

- Lập và thực hiện các biện pháp nâng cao 

chất lượng 

TQM dựa trên cách quản lý tập trung vào 

chất lượng, thông qua việc thiết lập một hệ 

thống quản lý chất lượng có thể kiểm soát mọi 

khâu của quá trình thực hiện. Thực chất TQM 

là sự kết hợp đồng bộ giữa "quản trị chất lượng 

với quản trị năng suất" để thực hiện mục tiêu là 

đạt đến sự hoàn thiện, làm đúng ngay từ đầu để 

sản phẩm không có khiếm khuyết. Theo Gilbert 

Stora và Jean Montaigne [4], TQM là: 

- T: đồng bộ, toàn diện, tổng hợp, tức là bao 

gồm tất cả các công việc trong chu trình, quản trị  

từ việc nhỏ đến việc lớn, mỗi người đều có 

vai trò nhất định trong chu trình đó với yêu cầu 

chất lượng cao. TQM coi trọng sự cam kết và 

tham gia của mọi thành viên trong tổ chức trong 

việc đảm bảo chất lượng công việc. 

- Q: chất lượng quản lý quyết định chất 

lượng sản phẩm. Chất lượng được thể hiện qua 

3 khía cạnh: hiệu năng, độ tin cậy, an toàn; giá 

thành hợp lý (hiệu quả tương xứng với chi phí 

đầu tư); đáp ứng nhu cầu của khách hàng (yêu 

cầu của cơ quan quản lý, doanh nghiệp ứng 

dụng kết quả KHCN đó hoặc bản thân người 

nghiên cứu..) 

- M: quản lý với 4 chức năng cơ bản là lập 

kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo 

và kiểm soát, điều khiển quá trình. TQM chú 

trọng phương pháp quản lý theo quá trình, bắt 

đầu từ đầu vào đến quá trình, cuối cùng là đầu 

ra đều thông qua tiêu chuẩn hóa chất lượng và 

qui trình hóa hoạt động đảm bảo chất lượng. 

Để tăng cường hiệu quả trong quản lý, đơn 

vị cần xác định rõ mục tiêu và yêu cầu chất 

lượng mà đơn vị cần phấn đấu để lựa chọn mô 

hình quản lý chất lượng cho phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển của mình. Các chuyên gia 

cho rằng giữa ISO và TQM có một số điểm 

khác biệt sau đây (xem bảng 1). 

ISO 9000 TQM 

- Xuất phát từ yêu cầu 

của khách hàng 

- Sự tự nguyện của 

nhà sản xuất 

- Giảm khiếu nại của 

khách hàng 

- Tăng cảm tình của 

khách hàng 

- Hệ thống nhằm duy trì 

chất lượng 

- Hoạt động nhằm cải 

tiến chất lượng 

- Đáp ứng các yêu cầu 

của khách hàng 

- Vượt trên sự mong 

đợi của khách hàng 

- Không có sản phẩm 

khuyết tật 

- Tạo ra sản phẩm có 

chất lượng tốt nhất 

- Làm cái gì - Làm như thế nào 

- Phòng thủ (không để 

mất những gì đã có) 

- Tấn công (đạt đến 

mục tiêu cao hơn) 

sự là công cụ tốt hỗ trợ cho thiết chế tổ chức, 

bởi vì: 

- Mỗi người đều có vai trò nhất định trong 

chu trình đó với yêu cầu chất lượng cao, vì vậy 

có sự phân cấp từ người lãnh đạo (Hiệu trưởng 

nhà trường) đến từng bộ phận (Phòng chức 

năng, Khoa) và cá nhân (cán bộ, giảng viên, 

sinh viên..). Mọi người đều trở thành người tự 

quản thực hiện công việc của mình với những 

yêu cầu chặt chẽ của hệ thống quản lý chất lượng. 

- Cải tiến từng bước, cải tiến liên tục, hoạt

Previous Page of 8Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended