Previous Page of 2Next Page

phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc

spinner.gif

Câu 13: phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc.

Dựa trên cơ sở tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về vấn đề dân  

tộc; dựa vào sự tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng  

thế giới và cách mạng Nga; phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan của  

phong trào dân tộc gắn liền với quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản,  

nhất là khi đã bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, V.I. Lênin đã khái  

quát lại thành "Cương lĩnh dân tộc" của Đảng cộng sản. Trong tác phẩm Về  

quyền dân tộc tự quyết, Người nêu rõ: "Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng,  

các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc  

lại".

1. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng  

Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc trong mối quan hệ giữa các  

dân tộc. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa là: các dân tộc lớn hay  

nhỏ (kể cả bộ tộc và chủng tộc) không phân biệt trình độ phát triển cao hay  

thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau; không một dân tộc nào  

được giữ đặc quyền đặc lợi và có quyền đi áp bức bóc lột dân tộc khác, thể  

hiện trong luật pháp của mỗi nước và luật pháp quốc tế.  

Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân  

tộc phải được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời  

sống xã hội, trong đó việc phấn đấu khắc phục sự chênh lệch về trình độ  

phát triển kinh tế, văn hoá do lịch sử để lại có ý nghĩa cơ bản.  

Trên phạm vi giữa các quốc gia - dân tộc, đấu tranh cho sự bình đẳng  

giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay gắn liền với cuộc đấu tranh chống  

chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa sôvanh; gắn liền với cuộc đấu  

tranh xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới; chống sự áp bức bóc lột của  

các nước tư bản phát triển đối với các nước chậm phát triển về kinh tế.  

Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện  

quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa  

các dân tộc.

2. Các dân tộc được quyền tự quyết  

Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận  

mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị - xã hội và con  

đường phát triển của dân tộc mình. Quyền tự quyết bao gồm quyền tự do  

độc lập về chính trị tách ra thành lập một quốc gia dân tộc độc lập vì lợi ích  

của các dân tộc (chứ không phải vì mưu đồ và lợi ích của một nhóm người  

nào) và cũng bao gồm quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên  

cơ sở bình đẳng cùng có lợi để có đủ sức mạnh chống nguy cơ xâm lược từ  

bên ngoài, giữ vững độc lập chủ quyền và có thêm những điều kiện thuận  

lợi cho sự phát triển quốc gia - dân tộc.  

Khi xem xét, giải quyết quyền tự quyết của dân tộc cần đứng vững  

trên lập trường của giai cấp công nhân. Triệt để ủng hộ các phong trào dân  

tộc tiến bộ phù hợp với lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân và nhân  

dân lao động. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của  

các thế lực đế quốc và phản động lợi dụng chiêu bài "dân tộc tự quyết" để  

can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, giúp đỡ các thế lực phản động  

dân tộc chủ nghĩa (sôvanh, hẹp hòi) đàn áp các lực lượng tiến bộ, đòi ly  

khai và đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa thực dân mới, chủ nghĩa tư bản.

3. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc  

Liên hiệp công nhân của tất cả các dân tộc là tư tưởng cơ bản trong

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (7)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended