Previous Page of 2Next Page

Trình bãy những đặc trưng và chức năng,nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

spinner.gif

Câu 10:Trình bãy những đặc trưng và chức năng,nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Đặc trưng: 

-cơ sở vật chất kĩ thuật CNXH là nền đại công nghiệp cơ khí  

+cơ sở vật chất của XH là toàn bộ các yếu tố vật chất của LLSX gắn với một trình 

+độ kĩ thuật tương ứng vì vậy cơ sở vật chất kĩ thuậtj sau cao hơn XH trước phản ánh trình độ của XH 

+cơ sở vật chất của CNTB là nền đai công nghiệp cơ khí mà CNXH là sự phủ định biện chứng của CNTB vì vậy cơ sở vật chất của CNXH phải cao hơn CNTB 

+CNXH xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN thành tư liệu sx và thiết lập chế độ công hữu TLSX 

-Chế độ tư hữu TBCN là cơ sở nảy sinh bóc lột mà mục đích cuối cùng của CNXH là xóa bỏ áp bức bóc lột ,vì vậy phải xóa bỏ tu hữu và thiết lập chế độ công hữu TLSX 

- CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỉ luật lao động mới 

+ CNXH được xây dựng trên cơ sở vật chất kỹ thuật là nền đại CN mặt khác trong CNXH con ngươi vẫn coi lao động là nghĩa vụ vì vậy trong CNXH cần phải có 1 cách tổ chứ lao động và kỉ luật lao động mới 

+trong CNXH lao động được tổ chức 1 cách có kế hoạch trên tinh thần tự giác tự nguyện .tuy nhiên bên tinh thần tự giác tự nguyện cần thiêt lập 1 kỉ luật nghiêm khắc 

-XHXHCN là chế độ XH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động (phân phối sản phẩm cho tiêu dùng cá nhân cho người lao động) coi đó là nguyên tắc cơ bản 

+ Phân phối theo lao động là lấy kết quả lao động làm thước đo (số lượng, chất lượng, năng suất lđ)để phân phối sản phẩm tiêu dùng cá nhân cho người lao động nó được thể hiện theo nguyên tắc làm theo năng lực hưởng theo lao động. 

+ Đến CNXH tuy sx đã phát triển nhưng sự phát triển đó chưa đạt tới mức làm cho của cải tuôn ra dồi dào, để phân phối lđ theo nhu cầu. mặt khác con người trong CNXH cũng chưa tự giác tới mức coi lđ như 1nhu cầu tất yếu của sự sống mà vẫn coi lđ như 1 gánh nặng, như phương tiện sinh sống vì vậy cần thực hiện nguyên tắc phân phối lđ, người lđ vì lợi ích của mình phải quan tâm đến kết quả sx và thúc đẩy phát triển. 

+ Ngoài phân phối lđ là cơ bản dưới CNXH người lđ còn được phân phối từ các quỹ phúc lợi XH, tập thể. 

-Nhà nước trong XHCN là nhà nước kiểu mới nhà nước mang bản chất g/c công nhân tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. 

+Nhà nước XHCN là cơ quan quyền lực tập trung của gc CN và ND lđ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản nhằm bảo vệ lợi ích của công nhân và nhân dân lao động chấn áp lại những lực lượng phản động, những thế lực chống lại CNXH. 

+ Nhà nước CNXH tập hợp đại biểu các tầng lớp nhân dân nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của nd tạo điều kiện cho nd tham gia ngày càng nhiều vào công việc của nhà nước trên tinh thần tự giác, tự quản, nhà nước XHCN ngày càng thực hiện tốt quyền tự do dân chủ của nhân dân. 

+ lợi ích của g/c công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc cho nên nhà nước XHCN vừa mang bản chất của g/c công nhân vừa mang tính nhân dân rộng rãi và dân tộc sâu sắc, g/c công nhân là người đại diện chân chính cho dân tộc, nhà nước XHCN đoàn kết được các dân tộc tạo nên sự bình đẳng giữa các dân tộc, đấu tranh và bảo vệ chính đáng các lợi ích của dân tộc 

- Giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột thực hiện sự bính đẳng XH tạo Đk cho con người phát triển toàn diện  

+ mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần tạo Đk cho con người phát triển toàn diện. 

+ XH XHCN xóa bỏ chế độ tư hữu cùng với sự phát trieent của lực lượng sx đã thực hiện xóa bỏ đối kháng, xòa bỏ áp bức bóc lột đó là tiền đề kt,ctri để từng bước giải phóngcon người và phát triển con người toàn diện

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended