Previous Page of 13Next Page

Đảng ra đời là 1 tất yếu lịch sử

spinner.gif

Put your story text here...Vấn đề I: ĐCSVN ra đời 

Tại sao nói ĐCSVN ra đời là 1 tất yếu của lích sử. + (Ý nghĩa lích sử) 

 Đáp ứng nhu cầu lịch sử Việt Nam ở cuối những năm 20 đầu 30 của thế kỷ 20. 

+ Nhu cầu: khủng hoảng đường lối cứu nước tim đường lối đúng, tổ chức và lãnh đạo 

-> Đạt vấn đề: nó ra đời vì điều kiện cần và đủ cho nó đã đầy đủ, kết hợp nhuần nhuyễn, cuối năm 1929 - đầu 1930. 

 2 điều kiện cần: 

+ Phải có giai cấp CN, phong trào CN phát triển đến 1 trình độ nhất định. 

 Đảng chính trị = Đảng của g/c 

ĐCS = Đảng của giai cấp CN. 

 CMVN ra đời = kết quả của công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Phap. Sauk hi xâm lược VN cuối TK 19. 

 Từ CCKTxx lần 1: 1897 - 1914. 

 CNVN ra đời do sự du nhập có giới hạn PTSXTBCN nước ngoài vào VN, không phải do sự nảy sinh CNTB trong lòng VN. 

 G/c CN ra đời trước g/c TSVN: trước 1914. 

 CNVN có đẩy đủ được điểm của CN quốc tế và đặc điểm riêng của g/c CNVN. 

 CNVN sau CTTG I (sau 1918) trở thành 1 lực lượng XH ngay càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

 1925: Công hội đỏ _ SG _ do Tôn Đức Thắng thành lập ở nhà máy đường tàu Ba Sơn. 

 Từ 1925: CNVN được tiếp thu trực tiếp CN Mác - LeNin, tiếp thu đường lối cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ( do C Hội VNCMTN) 

-> bắt đầu quá trình tự giác về chính trị. 

 Đầu 1929: có 22 vạn CN, trong đó có 10 vạn là CN công nghiệp. 

-> họ trở thành 1 lực lượng XH to lớn. Họ đang làm ở trung tâm KT của nước VN thuộc địa. Trở thành lực lượng trung tâm của các phong trào chính trị - XH của đát nước nhờ có sự hoạt động tích cực của 1 tổ chức có khuynh hướng CS (HVNCMTN do NAQ thành lập ở QC tháng 6 - 1925) 

1925 - 1929: quá trình tiếp thu CN Mác - LêNin, tư tưởng cứu nước của NAQ làm cho CNVN ngày càng giác ngộ sứ mệnh lịch sử của mình và họ đã hăng hái đấu tranh để giải phóng, lôi kéo g/c khác để giành được dtộc, giành ruộng đất cho dân cày, giải phóng người lao động. 

-> giải quyết mẫu thuẫn cơ bản, lớn nhất của XHVN 

-> Nhu cầu phải có lãnh tụ cbị tập thể. 

+ Là sự du nhập của CN Mác - LêNin vào g/c CN, PTCN VN, PT yêu nước. 

 CN Mác - LêNin bằng học thuyết giải phóng g/c CN và g/c bị áp bức khác, g/c lao động khác khỏi quan hệ áp bức, và nô dịch, ở toàn thế giới. 

 Cũng như g/c CNTG, CNVN tiếp thu học thuyết đó làm hệ tư tưởng cho mình. Từ đó hiểu được sứ mệnh lịch sử của mình, tự giác ngộ. 

 NAQ là người VN đầu tiên tiếp thu CN Mác - LêNin 1 cách có chọn lọc, để xác lập đường lối CM đúng đắn. 

"Ko còn con đường nào khác ngoài..." 

 Tổ chức HVNCMTN do NAQ thành lập là tổ chức đầu tiên truyền bá CN Mác - LêNin và tử tưởng cứu nước độc lập, sang tạo của NAQ về VN, thông qua những con người, phần tử ưu tú nhất của dân tộc ta. Từ đó được lan truyền đến CN, ND, trí thức, tầng lớp khác. 

 G/c CN VN tiếp thu CN Mác - LêNin, tư tưởng cách mạng của NAQ đã làm cho họ từ đấu tranh tự phát chuyển dần sang tự giác. Đặc biệt sau phong trào vô sản hóa của tổ chức HVNCMTN (6/1928), những người ưu tú, mang tư tưởng mới đi vào g/c CN, ND vận động họ đấu tranh theo con đường VS. 

 Từ 1929, CN Mác - LeNin tác động vào phong trào CNVN làm bùng nổ các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản. 

 Điều kiện đủ: 

+ Phong trào yêu nước VN đi theo khuynh hướng VS và kết hợp PTCN là 1 trong những điểu kiện để Đảng CS VN ra đời. 

+ Phong trào yêu nước vốn có từ lâu, rất lâu, là truyền thống của dân tộc VN. Trước đây, khi ngọn cờ phong kiến còn tiến bộ hợp thời, phong trào yêu nước VN được dẫn dắt bởi ngọn cờ phong kiến. Từ khi g/c phong kiến VN đầu hàng thực dân Pháp, trở thành tay sai của Pháp, quay lại áp bức bóc lột đồng bào mình -> Những người yêu nước VN tìm ngọn cờ mới thông qua các sĩ phu yêu nước. Phong trào dân tộc khuynh hướng tư sản những năm 1916 - 1925.

Previous Page of 13Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended