Previous Page of 3Next Page

Bài 13:CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ

spinner.gif

- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng Và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa ?
- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội

 

Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Học Thầy không tày học bạn
Học, học nữa, học mãi
Học ăn, học nói, học gói, học mở
Ăn vóc, học hay.
Học hay, cày biết.
Dốt đến đâu học lâu cũng biết.
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
có học mới biết, có đi mới đến.
Muốn lành nghề chớ nề học hỏi.
Vụng thì đan thúng giữa đường.
Chẳng cấy lấy đâu có thóc, chẳng học lấy đâu biết chữ.
Không thầy đố mày là nên.
Con học thóc vay.
Học tài thi phận.
Tiên học lễ, hậu học văn.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended