Câu 7:Các loại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mạ

16.8K 3 0

Câu 7:Các loại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại (tập trung vào chiến lược tăng trưởng):

>>> theo các cách tiếp cận khác nhau có các chiến lược kinh doanh khác nhau.

*Theo cấp quàn trị DN: chiến lược cấp DN và chiến lược KD của các bộ phận chức năng. Trong đó, CL kinh doanh cấp DN là CL KD tổng thể của cả doanh nghiệp.Nó đề cầp đến những vẫn đề thiết yếu nhất của DN như ngành KD nào cần tiếp tục, ngành nào cần tham gia, ngành nào cần loại bỏ và làm cơ sở để lập CLKD của các đơn vị trực thuộc và của Các bộ phận chức năng.Dn có thể lựa chọn các CLKD khác nhau như:

-CL tăng trưởng tập trung. Căn cứ vào 5 yếu tố như sản phảm, thị trường, ngành KD, quy mô của ngành và công nghệ đang áp dụng. Ưu điểm:DN có thể dồn mọi nguồn lực vào các họat động sở trường của DN đề khai thác các điểm mạnh hoặc lợi thế của DN để tăng hiệu quả KD. Nhuợc : có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển thị trg nào đó ở trg hoặc nc ngoài hoặc bỏ lỡ 1 cơ hội pt KD ngành hàng tưong tự.

- CL tăng trưởng bằng con đường hội nhập:bao gồm CL hội nhập dọc thuận chiều và hội nhập dọc ngc chiều. Theo mức độ hội nhập có hội nhập toàn diện tức là hội nhập cả yếu tố đầu vào( nguồn cung ứng) va cả đầu ra( bán buôn, bán lẻ)và hội nhập 1 phần đầu vào và đầu ra. Theo phạm vi hội nhập có hội nhập với các thành phần KT # (bên ngoài) và hội nhập bên trong nội bộ DN bằng cách thành lập công ty mẹ,công ty con cùng phân chia lĩnh vực hoạt động kinh doanh.Ưu: giảm CPKD, củng cố đc vị thế của DN, nâng cao đc khả năng ctranh nhờ thg qua kiểm sóat CL SP hàng hóa tốt hơn, giảm CP quag cáo, giảm CP tìm kiếm lực lương mua bán trên thị trường,kiểm soát đc giá mua, giá bán và bảo vệ được quyền sở hữu thương hiệu .Nhựơc: có thể gặp phải những bất lợi về các khoản CP tiềm tàng do phải trực tiếp mua bán HH với phạm vi rộng hơn, sẽ tăng thêm một số khoản CP tiềm ẩn, đặc biệt khi công nghệ và thị trường thay đổi nhanh chóng.Doanh nghiệp khó thích nghi và ứng phó kịp thời.

-CL tăng trưởng bằng đa dạng hóa KD: có đa dạng húa đồng tâm, đa dạng hóa ngang, đa dạng hóa tổ hợp.Đa dạng hóa KD là 1 phương thức KD để chia sẻ rủi ro, sẽ giúp quy mô DN tăng và phát triển lĩnh vực KD mới đa dạng. nó ko phải là phương thức tăng trưởng nhanh do ko tập trung nguồn lực vào ngành KD chính (cũ) và có thế mất quyền kiểm sóat vì các nguồn tiềm lực của doanh nghiệp còn mỏng và chưa có các chuyên gia giỏi đáp ứng yêu cầu. DN phải chuẩn bị kĩ đặc biệt phải thu hút các chuyên gia giỏi đủ để tổ chức sản xuất- KD lĩnh vực mới . phải có nguồn lực dồi dào về mọi mặt. do đó DN phải đánh giá đúng nhu cầu và quy mô tt, lối vào tt, khách hàng, đặc biệt phải đánh giá đúng tiềm năng,mặt mạnh mặt yếu cũng nhủ khả năng và uy tín của doanh nghiệp khi thực hiện đa dạng hóa kinh doanh mà trong lúc nguồn lực có hạn.

-Chiến lược suy giảm: (lực chọn trong một số trường hợp khó khăn) thông qua cắt giảm CP, thu hồi vốn đầu tư, thu hoạch,nhượng bán hoặc giải thể DN để cứu nguy phá sản trong KD.

*Theo phạm vi, CLKD:có thể chia thành chiến lược kinh doanh tổng quát,chiến lược các yếu tố kinh doanh và chiến lược các bộ phận hợp thành.

-CLKD tổng quát: vấn đế quan trọng nhất, bao trùm nhất,có ý nghĩa lâu dài, quyết định đến sự sống còn của DN như phương hướng KD, thị trường mục tiêu,nguồn lực và phân bổ nguồn lực,các chỉ tiêu kế hoạch.