Previous Page of 3Next Page

học thuyết Ricardo

spinner.gif

V- HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA DAVID RICARDO (1772-1823).  

1. Sơ lược tiểu sử:  

Ông xuất thân từ giai cấp tư sản, năm 12 tuổi vào trường trung học thương nghiệp  

hai năm. Ông có địa vị quan trọng trong sở Giao dịch châu Âu, là môït trong những người  

giàu có nhất nước Anh lúc bấy giờ. Rất ham mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt là môn kinh  

tế chính trị. Từ năm 1809 đến năm 1816 cho in nhiều tác phẩm và tới 1817 nổi tiếng với tác  

phẩm "Những nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế khóa".  

2. Thế giới quan, phương pháp luận:  

Thế giới quan có tính chất duy vật, máy móc, xa rời quan điểm lịch sử, nhưng dựa  

trên quan điểm sản xuất của chủ nghĩa tư do tư sản.  

Phương pháp của ông có tính chất siêu hình, nhưng ông lại sử dụng khá rộng rãi  

phương pháp trừu tượng hóa khoa học để phân tích các hiện tượng kinh tế, quá trình kinh tế  

cho nên trong sự phân tích bản thân nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, David Ricardo đã chiếm  

địa vị quan trọng.  

3. Vị trí, vai trò:  

Do sống trong thời kỳ cách mạng công nghiệp kết thúc và chủ nghĩa tư bản giành  

thắng lợi hoàn toàn đối với phương thức sản xuất cu,õ nhờ sự xuất hiện của đại công nghiệp  

cơ khí nên khi kế tục A.Smith, David Ricardo đã đưa học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ  

điển đạt đỉnh cao nhất của nó. Ở đỉnh cao này, Ricardo đã bảo vệ chủ nghĩa tư bản, nhưng  

không xuyên tạc, mỵ dân vì tin vào tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản, do vậy ông đã không  

ngại bóc trần những xấu xa trong xã hội tư bản chủ nghĩa, nhờ đó từ học thuyết kinh tế của  

ông về sau người ta đã rút ra những kết luận xã hội chủ nghĩa.  

4. Nội dung lý luận kinh tế chủ yếu:  

a) Lý luận giá trị - lao động:  

Kế thừa và phát triển học thuyết giá trị lao động của Smith, phân biệt khá rõ ràng giá  

trị, giá trị trao đổi, giá trị sử dụng. Ông cho rằng có hai nhân tố quyết định giá trị trao đổi: giá trị sử dụng, hay tính chất  

khan hiếm và số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra vật phẩm. Nhưng thước đo giá trị  

trao đổi là giá trị và "giá trị do số lượng tương đối của lao động cần thiết để sản xuất ra  

hàng hóa đó quy định". Ở đây, Ricardo đã loại bỏ tính chất hai mặt trong định nghĩa giá trị  

của Adam Smith để khẳng định rằng giá trị của hàng hóa là do hao phí lao động xã hội cần  

thiết quyết định, nhưng ông lại sai lầm khi cho rằng "lao động trong điều kiện xấu nhất là  

lao động xã hội". Và một thiếu xót nữa của ông là ông đã giải thích giá trị một cách siêu  

hình khi cho rằng giá trị là thuộc tính của mọi vật và rằng giá trị tồn tại vĩnh viễn.  

Ông cũng hiểu được giá cả hàng hoá là giá trị trao đổi của hàng hóa nhưng chỉ biểu  

hiện ra bằng tiền. Biết được giá cả thị trường xoay quanh giá cả tự nhiên do quy luật cung -  

cầu.  

Về cơ cấu giá trị hàng hóa ông đã xét đến hai yếu tố là chi phí lao động sống và chi  

phí lao động quá khứ. Tiếc rằng ông chưa nghiên cứu các hình thái của giá trị và tính chất  

hai mặt của lao động sản xuất ra hàng hóa. Về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của  

hàng hóa, Ricardo thấy được rằng khi năng suất lao động tăng lên thì giá trị của hàng hóa  

giảm xuống.  

So với Adam Smith, lý luận giá trị - lao động của Ricardo hoàn thiện hơn, nhất quán ơn nhưng ông lại không phát hiện tiếp điều vướng mắc của Adam Smith là cảm thấy có  

cái gì đó làm cho việc trao đổi giữa tư bản và lao động sống không thể giải thích trực tiếp  

bằng quy luật giá trị. Do đó Ricardo tuy khẳng định quy luật giá trị hoạt động trong cả hai

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended