Previous Page of 2Next Page

Nêu khái niệm, nội dung dự tóan xây dựng công trình

spinner.gif

1. Nêu khái niệm, nội dung dự tóan xây dựng công trình ? 

Khái niệm :

Dự toán xd ctrinh đc lập cho từng ctrinh trong dự án theo khối lg của hồ sơ thiết kế kỹ thuật , thiết kế bản vẽ thi công , và đơn giá , định mức tương ứng . Dự toán xd ctrinh đc lập là căn cứ để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xdctrinh , là cơ sở để xác định giá trị giao nhân thầu xây lắp

Nội dung 

a) CP phần xây dựng  

_ CP trực tiếp  

_ CP chung 

_ Thu nhập chịu thuế tính trc  

_ Thuế giá trị gia tăng 

_ CP nàh tạm tại hiện trường để ở và điều hành  

b) CP thiết bị : 

_ CP mua sắm thiết bị 

_ CP đào tạo chuyển gia công nghệ 

_ CP lắp đặt , thí nghiệm , hiệu chỉnh 

c)Chi phí quản lý dự án bao gồm : các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý đưa công trình vào sử dụng bao gồm :  

_ Chi phí tổ chức lập bao cáo đầu tư  

_ chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường , tái định cư 

_ chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc  

_ chi phí tổ chức thẩm định dự án đtư , báo cáo kinh tế kỹ thuật , tổng mức đầu tư , chi phí thẩm tra , thiết kế bản vẽ , dự toán ctrinh . 

_ chi phí tổ chức lựa chọn nàh thầu trong hoạt động xd 

_ chi phí quản lý chất lượng , khối lượng , tiến độ  

_ chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường 

_ chi phí tổ chức lập định mức , đơn giá ctrinh xd 

_ chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu , kiểm định chất lượng công trình  

_ CP tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 1 ctrinh 

_ CP tổ chức nghiệm thu , thanh quyết toán hợp đồng , thanh quyết toán vốn đầu tư ctrinh 

_ CP tổ chức nghiệm thu , bàn giao ctrinh 

_ CP khởi công khánh thành , tuyên truyền quảng cáo  

_ CP tổ chức thực hiện công việc quản lý khác  

d) CP tư vấn đầu tư xd bao gồm :  

_ Cp khảo sát xd 

_ CP lập báo cáo đầy tư , lập dự án đầu tư 

_ CP thi tuyển thiết kế kiến trúc 

_ CP thiết kế xd 

_ CP thẩm định thiết kế kỹ thuật , tk bản vẽ , dự toán ctrinh 

_ CP lập hồ sơ yêu cầu , hồ sơ tuyển , hs mời thầu và chi phí pt đánh giá hồ sơ đề xuất , hs tuyển , hs dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn , thi công xd , cung ứng vật tư thiết bị , 

tổng thầu xd . 

_ CP giám sát khảo sát xd 

_ CP lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

_ CP lập định mức , đơn giá xd ctrinh 

_ CP kiểm tra chất lượng vật liệu , kiểm định chất lượng ctrinh theo yêu cầu của chủ đtư 

_ CP tư vấn quản lý dự án  

_ Cp kiểm tra kiểm định chất lượng vật liệu , kiểm định chất lương ctrinh 

_ CP quy đổi vốn  

_ CP thực hiện công việc tư vấn khác

e) Chi phí quản lý dự án bao gồm : các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý đưa công trình vào sử dụng bao gồm :  

_ Chi phí tổ chức lập bao cáo đầu tư  

_ chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường , tái định cư 

_ chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc  

_ chi phí tổ chức thẩm định dự án đtư , báo cáo kinh tế kỹ thuật , tổng mức đầu tư , chi phí thẩm tra , thiết kế bản vẽ , dự toán ctrinh . 

_ chi phí tổ chức lựa chọn nàh thầu trong hoạt động xd 

_ chi phí quản lý chất lượng , khối lượng , tiến độ  

_ chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường 

_ chi phí tổ chức lập định mức , đơn giá ctrinh xd 

_ chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu , kiểm định chất lượng công trình  

_ CP tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 1 ctrinh 

_ CP tổ chức nghiệm thu , thanh quyết toán hợp đồng , thanh quyết toán vốn đầu tư ctrinh 

_ CP tổ chức nghiệm thu , bàn giao ctrinh 

_ CP khởi công khánh thành , tuyên truyền quảng cáo  

_ CP tổ chức thực hiện công việc quản lý khác  

f) CP tư vấn đầu tư xd bao gồm :

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended