Previous Page of 3Next Page

DOC LAP DAN TOC GAN LIEN VOI CHU NGHIA XA HOi 2

spinner.gif

DOC LAP DAN TOC GAN LIEN VOI CHU NGHIA XA HOI  

Vu Hien  

Trong nhieu van kien cua Dang ta, van de doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi luon duoc khang dinh mot cach manh me va dut khoat. Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi da neu ro : "Nam vung ngon co doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Do la bai hoc xuyen suot qua trinh cach mang cua nuoc ta. Doc lap dan toc la dieu kien tien quyet de thuc hien chu nghia xa hoi va chu nghia xa hoi la co so bao dam vung chac cho doc lap dan toc". Va tai Dai hoi IX cua Dang lan nay, khi tong ket nhung bai hoc chu yeu cua 15 nam doi moi, Bao cao Chinh tri da chi ro bai hoc thu nhat la: "Trong qua trinh doi moi phai kien tri muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi tren nen tang chu nghia Mac - Le-nin va tu tuong Ho Chi Minh".  

Nhin ra ben ngoai va nhin lai lich su Viet Nam trong the ky XX vua qua, chung ta cang thay rang su lua chon cua Dang ta, cua nhan dan ta la hoan toan chinh xac.  

Nhu chung ta da biet, dan toc ta co truyen thong yeu nuoc, anh dung bat khuat, da tung chien thang nhieu de quoc phong kien hung han. Tu khi thuc dan Phap xam luoc nuoc ta, phong trao yeu nuoc da day len het suc manh me. Lien tiep no ra cac cuoc noi day tren khap moi mien dat nuoc thu hut dong dao cac tang lop nhan dan, cac bac si phu, ke ca mot bo phan quan lai phong kien. Cac phong trao Can Vuong, khoi nghia Yen The; cac phong trao Duy Tan, Dong Du, khoi nghia Yen Bai va hang chuc cuoc dau tranh khac nua deu bi thuc dan Phap thang tay dan ap va that bai. Dieu do chung to rang, van la nhan dan giau long yeu nuoc, co truyen thong chong giac ngoai xam, san sang ung ho va tham gia cac phong trao yeu nuoc; con cac bac si phu, cac nha lanh dao cac phong trao chong thuc dan Phap deu co thua tri dung, khong thieu quyet tam nhung ho, ca giai cap phong kien va dai dien cho che do phong kien, ca giai cap tu san va dai dien cho the luc tu san khi do deu khong giai quyet duoc van de doc lap dan toc o nuoc ta.  

Trong boi canh do, chua bao gio nhu luc bay gio, doc lap dan toc cang tro nen la yeu cau co ban, khach quan cua xa hoi Viet Nam - xa hoi thuoc dia, nua phong kien. Cong cuoc giai phong dan toc Viet Nam khi ay o trong "tinh hinh den toi nhu khong co duong ra". Bang con duong nao va giai cap nao co kha nang ganh vac su menh trong dai do ?  

Nhung roi chinh lich su lai co loi giai dap. Chu nghia Mac ra doi da vach ra cai tat yeu tung bi che lap boi man suong mu trong lich su. Chu nghia Mac khang dinh : chu nghia tu ban nhat dinh bi thay the bang mot che do tot dep hon - che do cong san chu nghia khong co nguoi boc lot nguoi va nguoi dao huyet chon chu nghia tu ban chinh la giai cap cong nhan - san pham cua nen dai cong nghiep tu ban chu nghia. Do la mot tieng set trong long chu nghia tu ban o vao thoi thinh tri, sau khi no chien thang cac che do chuyen che phong kien, va da banh truong ra khap the gioi. Cac nuoc tu ban phat trien khi ay dang tro thanh "trung tam vu tru", chi phoi va lam mua lam gio moi mat doi song xa hoi loai nguoi.  

Nhung chinh thoi diem ma chu nghia tu ban tuong nhu dang cuc thinh ay, thi Cach mang Thang Muoi da no ra. Su dot pha Thang Muoi mo dau cho mot xu the phat trien moi cua lich su the gioi. Neu truoc Cach mang Thang Muoi, che do tu ban chu nghia phat trien den muc nguoi ta reu rao nhu mot "dinh menh", nhu mot "trat tu vinh hang", thi sau Thang Muoi - 1917, khong ai khong thay, cai "then" ham the gioi ay da bi be gay, dieu dinh menh ay thanh ao tuong, cai trat tu ay bi lat nhao, tao ra phan ung day chuyen cua hang loat cuoc dau tranh giai phong co quy mo to lon va chieu sau cach mang chua tung thay trong lich su nhan loai.  

Ro rang, toi nhung nam 20 cua the ky XX voi nhung bien dong to lon va sau sac, dac biet voi Cach mang Thang Muoi Nga "rung chuyen the gioi", da lam cho tinh chat thoi dai thay doi, giai cap trung tam cua thoi dai thay doi, vai tro lanh dao cach mang cung thay doi; vi vay con duong de giai quyet mau thuan cua xa hoi, luc luong cach mang va phuong phap cach mang cung thay doi.  

Toan bo tinh hinh do cua the gioi, bang nhieu con duong, doi vao va tham sau trong manh dat Viet Nam - noi ma chinh "su tan bao cua chu nghia tu ban da chuan bi dat roi; chu nghia cong san chi con phai lam cai viec la gieo hat cua cong cuoc giai phong nua thoi". Hon ai het, chinh Nguyen Ai Quoc la nguoi gieo hat, gay mam cach mang Viet Nam. Nguoi da di tu chu nghia yeu nuoc den voi chu nghia xa hoi. O Nguoi, chu nghia yeu nuoc Viet Nam, ban linh va to chat dac biet Viet Nam da "bat gap" chu nghia Mac - Le-nin, noi nhu Co Thu tuong Pham Van Dong - mot cuoc gap go dep nhu cung hen truoc - da chung duc nen tu tuong Ho Chi Minh. Voi ky cong cua Nguyen Ai Quoc, chu nghia Mac - Le-nin ket hop voi phong trao yeu nuoc va phong trao cong nhan Viet Nam chuyen hoa thanh mot tat yeu dua den mot su kien trong dai : nam 1930, Dang Cong san Viet Nam ra doi. Su kien nay la moc son danh dau su ket hop cac nhan to dan toc va giai cap, quoc gia va quoc te, doc lap dan toc va chu nghia xa hoi trong ban chat cua Dang. Vua ra doi, Dang tuyen bo : "Chu truong tu san dan quyen cach mang va tho dia cach mang de di toi xa hoi cong san". Loi tuyen bo ay cung dong nghia voi loi bac bo thang thung che do phong kien va che do tu ban chu nghia; va nhin rong hon, cung bac bo bat cu mot thu chu nghia nao khac, bat cu mot con duong nao khac. Mot cach tu nhien la, ngay sau loi tuyen bo ay cua Dang, chu nghia xa hoi khong chi la muc tieu lua chon ma da thuc su thuc day lich su dan toc Viet Nam chuyen minh, la con duong dan toc Viet Nam da va dang di tu do doc the ky XX, va tiep tuc di cho toi dich cuoi cung. Chu tich Ho Chi Minh chi ro, chi co chu nghia xa hoi, chu nghia cong san moi giai phong duoc cac dan toc bi ap buc va nhung nguoi lao dong tren the gioi khoi ach no le; chi co chu nghia cong san moi cuu nhan loai, dem lai cho moi nguoi khong phan biet chung toc va nguon goc co mot xa hoi tot lanh gan lien voi tu do, binh dang, bac ai, doan ket, am no; bao dam viec lam cho moi nguoi, tat ca vi niem vui, hoa binh, hanh phuc cua con nguoi. Ro rang, su lua chon muc tieu doc lap dan toc gan chat voi chu nghia xa hoi cua Dang va nhan dan ta, xet ve logic la mot tat yeu khach quan; xet ve lich su, la hoan toan phu hop voi su van dong cua cach mang Viet Nam va xu the phat trien cua thoi dai; xet ve nhu cau, la hoan toan xuat phat tu dieu kien cu the cua mot nuoc thuoc dia, nua phong kien va nguyen vong chay bong cua nhan dan Viet Nam; va xet ve mat xa hoi, do la mot he gia tri co ban nhat quyet dinh su phat trien cua dat nuoc Viet Nam ta hom nay va mai sau.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended