Previous Page of 4Next Page

xa hoi hoc dai cuong

spinner.gif

A. xã hÙi hÍc là gì? 

#KháI niÇm: 

- Ngày nay, xhh °ãc inh ngh)a nh° sau: xhh là 1 KH thuÙc các KH xh  

chuyên n/c các ql ,tinh ql ,các /IÃm, các tính ch¥t, các c¡ ch¿ n£y sinh,  

v­n/, bi¿n Õi và mqhÇ giïa con ng°Ýi và con ng°Ýi. 

B. Ñi t°ãng n/céu cùa xhh. 

- TNC cùa xhh là xh loàI ng°Ýi trong ó các QHXH (ttxh) °ãc biÃu hiÇn  

thông qua các hành vi xh giïa ng°Ýi và ng°Ýi hay nói 1 cách khác là n/c  

mqh hïu c¡, sñ a/h l«n nhau, qhÇ biÇn chéng giï 1 bên là con ng°Ýi vÛi t°  

cách cá nhân, nhóm& và 1 bên là xh vÛi t° cách là hÇ thÑng xh, c¡ c¥u xh. 

- Nói 1 cách hình £nh ,v¥n à k ph£I là ß ch× làm cho con ng°Ýi và xh ngày  

càng xa nhau hay nh­p l¡I làm 1 vÁ m·t lí lu­n và p/p lu­n xhh v¥n Á là  

làm sao chÉ ra ql, tính ql, thuÙc tính, /IÃm cing nh° c¡ ch¿ ,hình théc,k  

cùa sñ hình thành ,v/ và p/triÃn mqh t¯c Ùng qua l¡I giïa con ng°Ýi và  

xh. 

- Xét trong ti¿n trình p/ triÃn cùa xhh, các v¥n Á kép: con ng°Ýi-xh ,  

hành Ùng xh-c¡ c¥u xh , v) mô-vi mô , chç quan-kquan , chç thÃ- 

khách thà , tñ nhiên-xh & là trÍng tâm trong n/c xhh. 

- Có thà nói TNC cça xh nói 1 cách kháI quát là hành vi xh cça con ng°Ýi  

. chúng ta chÉ có thà hiÃu rõ h/vi xh trên c¡ sß làm rõ °ãc mÑi t÷ quan giïa 

ng°Ýi-ng°Ýi trong các nhóm trong cÙng Óng xh dña trên các d¥u hiÇu ·c  

tr°ng. Óng thÝi xhh n/c sñ t°¡ng t¯c giïa các nhóm và các cÙng Óng xh  

khác nhau à phát hiÇn ra tính ql chi phÑi các qhÇ, các mÑi liên hÇ t¡o thành  

hÇ thÑng tÕng thÃ, hoàn chÉnh cça xh 

1. C¡ c¥u XH hÍc  các c¥p Ù nghiên céu cça c¡ c¥u XH hÍc. 

" C¡ c¥u XH hÍc. 

Cn cévào Ñi t°ãng nghiên céu cça XH hÍc, thì các qui lu­n chung vÁ sñ  

phát triÃn và sñ ho¡t Ùng cça XH, sñ tác Ùng qua l¡I giïa các thành ph§n  

cça c¡ c¥u XH chính là cáI mà XH hÍc h°Ûng vào ó Ã nghiên céu. Các  

nhà XH hÍc khác nhau cing có nhïng cách nhìn c¡ c¥u XH hÍc khác nhau.  

Të quan IÃm t°¡ng quan, ng°Ýi ta quan niÇm có 3 méc Ù nghiên céu  

khác nhau: 

- Nghiên céu c¡ c¥u tÕng thà XH. 

Të tính ch¥t, ·c IÃm cça các hình tháI XH mà chia thành XH nô lÇ, XH  

phông ki¿n, XHTB ( nghiên céu ß c¥p Ù này là nhiÇm vå cça XH hÍc v)  

mô ). 

- Nghiên céu sñ v­n hành cça cácc¡ ch¿ XH, các tãp hãp XH( nhóm, hÙi,  

oàn, cÙng Óng & ) trong quá trình qu£n lý XH. 

- Nghiên céu c£ ng°Ýi vÛi t° cách là con ng°Ýi XH trong các mÑi t°¡ng  

quan ó là XH hÍc vi mô. 

Các nhàXH hÍc Macxít l¥y chç ngh)a duy v¡t lËch sí làm oh°¡ng pháp lu­n  

khoa hÍc, áp dång vào quá trình nghiên céu; l¥y CNXHKH làm måc tiêu và  

nÙi dung nghiên céu.Trong quá trình phát triÃn, XH hÍc luôn luôn có mÑi liên hÇ bÁn vïng các  

ngành KHXH khác và ti¿p thu nhïng thành tñu mÛi cça các khoa hÍc khác  

làm phong phú thêm nÙi dung và ph°¡ng pháp nghiên céu cça mình. 

" C¥p Ù nghiên céu: 

- Cn cé vào méc Í trëu t°ãng, kháI quát cça tri théc XH hÍc à phân  

chia c¡ c¥u XH hÍc thành: 

+ XH hÍc trëu t°ãng  lý thuy¿t. 

+ XH hÍc cå thà  thñc nghiÇm. 

+ XH hÍc triÃn khai  éng dång. 

. XH hÍc trëu t°ãng  lý thuy¿t ( Ferdinand Tonnies  nhà XH hÍc nmg°Ýi  

éc 1855  1936 còngÍi là XH hÍc thu§n tuý) là mÙt bÙ ph­n XH hÍc  

nghiên céu mÙt cách khách quan, Kh vÁ hiÇn t°ãng, quá trình XH nh±m  

phát hiÇn tri théc mÛi; xây dñng lý thuy¿t kháI niÇm và ph¡m trù XH. 

. XH hÍc cå thà  thñc nghiÇm: bÙ ph­n XH hÍc nghiên céu các hiÇn t°ãng  

quá trình XH b±ng cách v­n dång lý thuy¿t, kháI niÇm XH hÍc, các ph°¡ng  

pháp thñc nghiÇm ( cân, o, ong, ¿m & ) nh±m kiÃm tra ho·c chéng  

minh gi£ thuy¿t XH hÍc. 

. XH hÍc triÃn khai, éng dång: bÙ ph­n cça XH hÍc, có nhiÇm vå v­n dång  

các nguyên lý và ý t°ßng XH hÍc vào viÇc phân tích, tìm hiÃu và gi£I quy¿t  

các tình huÑng, sñ kiÇn hiÇn thñc cça Ýi sÑng XH; nghiên céu c¡ ch¿ ho¡t  

Ùng, IÁu kiÇn, hình théc biÃu hiÇn cça các qui lu­t Xh hÍc nhàem chÉ ra  

các gi£I pháp °a tri théc Xh hÍc vào cuÙc sÑng. 

Ba bÙ ph­n này có mÑi quan hÇ biÇn chéng vÛi nhau. XH hÍc lý thuy¿t

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended