Previous Page of 2Next Page

cau 8_KTCT(cac thanh phan kinh te)

spinner.gif

Câu 8:Trình bày tính tất yếu và phân tích các thành phần kinh tế ở nước ta?

*Tính tất yếu khach quan va y ngia cua su ton tai nen kinh te nhieu tp

-Thanh phan KT la khu vuc kte,kieu qhe kte dc dac trung boi hinh thuc so huu nhat dinh ve TLSX.Do đó TP kte ton tai o nhung hinh thuc to chuc kte nhat dinh trong do can cu vao QHSX de xd tung tp kte cu the

-su ton tai kte nhieu tp la dac trung trong TKQD len CNXH va la tat yeu khach quan vi co 1 so tp kte theo PTSX cu để lại, 1 so tp kte moi dc hinh thanh trong qtrinh xd QHSX moi. Cac tp kte nen tang cua kte XHCN ngay cang ptrien va loi cuon cac tp ke khac hoi nhap vao PTSX moi

- Nguyên nhân co ban cua su ton tai nen kte nhieu thanh phan trong TKQD suy đén cùng là do qui luat QHSX phu hop voi tinh chat và trinh do cua LLSX. O nc ta do trinh do LLXH con thap, lai phan bo ko deu giua cac nganh, vung mien khac nhau nen tat yeu con ton tai nhieu loai hinh kte , nhieu hunh thuc so huu,nhieu thanh phan kte

- Su ton tai kte nhieu thanh phan ko nhung la khach quan ma con la dong luc kich thich su phat trien cua LLSXXH vi:

+ Su ton tai kte nhieu thanh phan tuc la ton tai nhieu hinh thuc to chuc kte,nhieu phuong thuc quan li phu hop voi trinh do khac nhau cua LLSX.su phu hop nay co tac dung thuc day NSLD, tang truong kte,nang cao hieu qua su dung cac nguon luc kte va toan bo nen kte quoc dan

+ dap ung duoc loi ich kte cua nhieu giai cap, tang lop xa hoi, co tac dung khai thac su dung cac nguon luc,tiem nang dat nuoc nhu SLĐ , vốn tài nguyên thiên nhiên..kinh ngiem quan ly de tang truong kte nhanh va hieu qua

- nuoc ta co 5 thanh phan kte co ban: kte nha nuoc, kte tap the, kte tu nhan, kte tu ban nha nuoc, kte co von dau tu nuoc ngoai

*Noi dung va vai tro cua cac thanh phan kte

(1).KTNN dua tren hinh thuc so huu cong huu ve TLSX chu yeu.KTNN bao gom cac DNNN,tai nguyen quoc gia va tai san thuoc so huu nha nc nhu dat dai ham mo..DNNN giu vai tro then chot o cac nganh,linh vuc kte va dia ban quan trong cua quoc gia va dc thể hiện nhu sau:

+cac DNNN đi đầu trong viec ung dung cac tien bo KHKT cong nge cao vao viec nang cao NSLĐ, chat luong hieu qua kte va chao hanh phap luat

+KTNN là chỗ dựa để NN thuc hien cac chuc nang dieu tiet nen kte theo dinh huong XHCN và lôi cuon cac tp kte khac cung ptrien theo dinh huong XHCN

+KTNN cung voi kte tap the cung nhau tro thanh nen tang vung chac cua nen KTQD

(2) KT tap the:dua tren hinh thuc so huu tap the bao gom cac hinh thuc hop tac đa dang trong đó HTX là nòng cốt,liên kết rộng rãi nguoi lao dong,cac hộ sxkd, doanh ngiep vua va nhỏ ko gioi han qui mo dia ban linh vuc.HTX dc hinh thanh dua tren co sở sự đóng góp cổ phần của các xã viên,phân phoi theo kqua kinh doanh,von gop va muc do tham gia cua họ.tổ chuc va hoat dong theo nguyen tac co ban la tự nguyện binh đẳng cùng có lợi và quản lý dân chủ

(3) Kinh te tu nhan:

*kte cá thể tiểu chủ:dua tren hinh thuc so huu nhỏ ve TLSX.kte cá the co nguon thu nhap hoan toan dua vao lao động và vốn của bản thân và gia đình; kte tiểu chủ là tuy ngon thu nhập vẫn chu yeu dua vao lao dong và vốn của bản thân nhung co thuê thêm lao động

Nuoc ta trinh đọ LLSX con thap nen thanh phan kte nay co vai tro to lon trong nhieu nganh nge va khap cac dia bàn cả nuoc. No co kha nang su dung hieu qua cac tiem nang ve vốn suc lao động, các kinh nghiệm sx ngành ngề truyền thống.hạn chế cua thanh phan kte nay la ở tính tự phát, manh mún chậm ứng dụng KHCN vào sx.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended