Previous Page of 6Next Page

80 cau trac nghiem ke toan tai chinh 1 - ketoanblog.com

spinner.gif

1.Tài khoản dùng để: 

A.Ghi nhận tình hình biến động của tài sản (đúng) 

B.Ghi nhận tình hình biến động tài chính 

C.Ghi nhận tình hình biến động kinh tế 

D.Tất cả đều đúng  

2.vật liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất sản phẩm,kế toán ghi:  

A.Nợ 621 Có 152(ghi âm) 

B.Nợ 621 Có 152(đúng) 

C.Nợ 152 Có 627 

D.Nợ 152 Có 154 

3.vật liệu thừa cuối kỳ từ sản xuất để lại xưởng kế toán ghi 

A.Nợ 621 Có 152(ghi âm) (đúng) 

B.Nợ 621 Có 152 

C.Nợ 152 Có 627  

D.Nợ 152 Có 154 

4.Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 120tr đượcc phân bổ theo tiêu thức số lượng SP,Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP,SPB hoàn thành 500SP.chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là: 

A.40tr 

B.50tr 

C.80tr(đúng) 

D.70tr 

5.Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất,kế toán ghi 

A.Nợ 622/ có 335 (đúng) 

B.Nợ 622/ có 334 

C.Nợ 334/ có 335 

D.Nợ 335 /có 334  

6.Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất SP nay thực tế phát sinh,ghi 

A.Nợ 622/có 335 

B.Nợ 335/ có 622 

C.Nợ 334/ có 335 

D.Nợ 335/ có 334 (đúng) 

7.giá trị phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ sản xuất nhập kho,ghi 

A.Nợ 152/ có 627 

B.Nợ 152/ có 154 (đúng) 

C.Nợ 152/ có 632 

D.Nợ 152/ có 811 

8.Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất 

A.Nợ 622 (đúng) 

B.Nợ 627 

C.Nợ 334 

D.Nợ 431

9.Cuối kỳ,khi tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho,kế toán ghi:  

A.Nợ 155/ có 154 

B.Nợ 632/ có 154 

C.Nợ 632/ có 631 

D.câu a và c đều đúng (đúng) 

10.Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là: 

A.Một giao dịch tạo ra doanh thu (đúng) 

B.Một giao dịch không tạo ra doanh thu  

C.Một giao dịch tạo ra thu nhập khác 

D.Không câu nào đúng 

11.Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến,trong kỳ có phát sinh doanh thu bán hàng,kế toán hạch toán vào:  

A.TÀI KHOẢN 5111 

B.TÀI KHOẢN 5112 (đúng) 

C.TÀI KHOẢN 5113 

D.TÀI KHOẢN 5114 

12.Tại Cty thương mại du lịch & vận tải,khi có phát sinh doanh thu,kế toán hạch toán vào: 

A.tài khoản 5111 

B.tài khoản 5112 

C.5113 (đúng) 

D.tấc cả đều đúng 

13.Hoa hồng được hưởng do bán hàng nhận ký gửi,kế toán đại lý ghi 

A.tài khoản 511 (đúng) 

B.tài khoản 711 

C.tài khoản 3387 

D.tài khoản 515 

14.Tại cty cổ phần á châu,mua trái phiếu có kỳ hạn 02 năm.kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào: 

A.Tài khoản 511 

B.Tài khoản 711 

C.Tài khoản 3387 (đúng) 

D.Tài khoản 515 

15.Các chi phí liên quan đến việc bán,thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi nhận vào: 

A.Tài khoản 811  

B.Tài khoản 632 (đúng) 

C.Tài khoản 642 

D.Tài khoản 635  

16.Vì một nguyên nhân khách quan,hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được tie61pp tục thực hiện,kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho khách hàng vào: 

A.Nợ 811  

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews (45)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended