Previous Page of 23Next Page

San xuat gia tri thang du

spinner.gif

Nhu vay, neu nguoi ta trao doi nhung vat ngang gia, thi khong sinh ra gia tri thang du, va neu nguoi ta trao doi nhung vat khong ngang gia thi cung khong sinh ra gia tri thang du. Luu thong khong tao ra gia tri moi.  

Nhung neu nguoi co tien khong tiep xuc gi voi luu thong, tuc la dung ngoai luu thong, thi cung khong the lam cho tien cua minh lon len duoc.  

"Vay la tu ban khong the xuat hien tu luu thong va cung khong the xuat hien o ben ngoai luu thong. No phai xuat hien trong luu thong va dong thoi khong phai trong luu thong"1. Do la mau thuan cua cong thuc chung cua tu ban.  

3. Hang hoa suc lao dong  

Su chuyen hoa cua tien thanh tu ban, khong the phat sinh tu ban than so tien do. Vi trong viec mua ban hang hoa, tien chi la phuong tien luu thong de thuc hien gia ca hang hoa, nen truoc sau gia tri cua no van khong thay doi. Su chuyen hoa do phai xay ra o hang hoa trong qua trinh van dong cua tu ban. Nhung su chuyen hoa do khong xay ra o gia tri trao doi cua hang hoa, vi trong trao doi nguoi ta trao doi nhung vat ngang gia, ma chi co the o gia tri su dung cua hang hoa. Do do, hang hoa do khong the la hang hoa thong thuong, no phai la mot thu hang hoa dac biet, ma gia tri su dung cua no co dac tinh la nguon goc sinh ra gia tri, hon nua sinh ra mot gia tri lon hon gia tri cua ban than no. Thu hang hoa dac biet do la suc lao dong ma nha tu ban da tim thay tren thi truong. Suc lao dong bien thanh hang hoa la dieu kien quyet dinh de tien bien thanh tu ban.  

a) Suc lao dong va nhung dieu kien bien suc lao dong thanh hang hoa  

C.Mac viet: "suc lao dong hay nang luc lao dong la toan bo nhung nang luc the chat va tinh than ton tai trong mot co the, trong mot con nguoi dang song, va duoc nguoi do dem ra van dung moi khi san xuat ra mot gia tri su dung nao do"2.  

Trong bat cu xa hoi nao, suc lao dong cung la dieu kien co ban cua san xuat. Nhung suc lao dong khong phai bao gio cung la hang hoa, no chi bien thanh hang hoa trong nhung dieu kien lich su nhat dinh, nhung dieu kien do la:  

Thu nhat, nguoi lao dong phai duoc tu do ve than the. Suc lao dong chi xuat hien tren thi truong voi tu cach la hang hoa, neu no do ban than nguoi co suc lao dong dua ra ban. Vay nguoi lao dong phai duoc tu do ve than the, co quyen so huu suc lao dong cua minh, thi moi dem ban suc lao dong duoc. Trong cac xa hoi no le va phong kien, nguoi no le va nong no khong the ban suc lao dong duoc, vi ban than ho thuoc so huu cua chu no hay chua phong kien. Do do viec bien suc lao dong thanh hang hoa doi hoi phai thu tieu che do no le va nong no.  

Thu hai, nguoi lao dong bi tuoc doat het tu lieu san xuat. Neu chi co dieu kien nguoi lao dong duoc tu do ve than the thi chua du dieu kien de bien suc lao dong thanh hang hoa, vi neu nguoi lao dong duoc tu do ve than the ma lai co tu lieu san xuat thi ho se san xuat ra hang hoa va ban hang hoa do minh san xuat ra chu khong ban suc lao dong. Vi vay, muon bien suc lao dong thanh hang hoa, nguoi lao dong phai la nguoi  

1. C.Mac va Ph.Angghen: Toan tap, Nxb. Chinh tri quoc gia, Ha Noi, 1993, t.23, tr.249.  

2. Sdd, tr. 251.  

khong co tu lieu san xuat, chi trong dieu kien ay nguoi lao dong moi ban suc lao dong cua minh, vi ho khong con cach nao khac de sinh song.  

Su ton tai dong thoi hai dieu kien noi tren tat yeu bien suc lao dong thanh hang hoa. Suc lao dong bien thanh hang hoa la dieu kien quyet dinh de bien thanh tu ban, tuy nhien, de tien bien thanh tu ban thi luu thong hang hoa va luu thong tien te phai phat trien toi mot muc do nhat dinh. Suc lao dong bien thanh hang hoa la nhan to danh dau mot giai doan moi trong su phat trien san xuat hang hoa tro thanh hinh thai pho bien san xuat hang hoa tu ban chu nghia. Su cuong buc lao dong bang cac bien phap phi kinh te trong che do no le va che do phong kien duoc thay bang hop dong mua ban binh dang ve hinh thuc giua nguoi so huu suc lao dong va nguoi so huu tu lieu san xuat.  

b) Hai thuoc tinh cua hang hoa suc lao dong  

Hang hoa suc lao dong cung co hai thuoc tinh la gia tri su dung va gia tri.  

+ Gia tri hang hoa suc lao dong cung do thoi gian lao dong xa hoi can thiet de san xuat va tai san xuat suc lao dong quyet dinh. Nhung suc lao dong chi ton tai nhu nang luc con nguoi song, muon tai san xuat ra nang luc do, nguoi cong nhan phai tieu dung mot luong tu lieu sinh hoat nhat dinh.  

Vay thoi gian lao dong xa hoi can thiet de tai san xuat ra suc lao dong se duoc quy thanh thoi gian lao dong xa hoi can thiet de san xuat ra nhung tu lieu sinh hoat ay; hay noi cach khac, gia tri hang hoa suc lao dong duoc do gian tiep bang gia tri nhung tu lieu sinh hoat de tai san xuat suc lao dong.

Previous Page of 23Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended