Previous Page of 2Next Page

13/ Hãy nêu rõ quan điểm của Đảng về văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa

spinner.gif

- Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát  

huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới.  

* Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm  

đà bản sắc dân tộc.  

- Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng  

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung.  

- Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền  

vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.  

* Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng  

trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nét đặc trưng nổi bật của văn hóa Việt Nam là sự thống nhất mà đa dạng, là sự hòa quyện bình đẳng, sự phát triển độc lập của văn hóa các dân tộc anh em cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam.  

* Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân  

do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.  

- Văn hóa theo nghĩa rộng bao hàm cả giáo dục và đào tạo, khoa  

học và công nghệ. Mỗi người Việt Nam phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đều tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân, cũng là nền  

tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dưới sự lãnh  

đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.  

- Phát huy nhận thức đổi mới từ Đại hội VI 1986, Đảng khẳng định:  

giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; khoa học công nghệ còn nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành, các cấp, là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng - an ninh.  

- Để thực hiện quốc sách đó, chúng ta chủ trương:  

+ Nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế  

quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh sáng tạo con người Việt Nam.  

+ Chuyển dần sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập  

suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học; xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi người và những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên; tạo nhiều khả năng, cơ hội khác nhau cho người học, bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục.  

+ Đổi mới giáo mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông;  

Phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề, tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực và cho việc xuất khẩu lao động; Đổi mới hệ thống giáo dục đại học và sau đại học, gắn đào tạo với sử dụng, trực tiếp phục vụ chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển nhanh  

nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là chuyên gia đầu ngành; chú  

trọng phát triển, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; nhanh chóng xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý về ngành nghề, trình độ đào  

tạo, dân tộc, vùng miền¼

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended