Previous Page of 7Next Page

CHƯƠNG V:RA QUYẾT ĐỊNH

spinner.gif

Các nhà quản trị thường xuyên phải ra quyết định. Ra quyết định tốt là một năng lực chính yếu của một quản trị viên giỏi vì các quyết định xác định cách mà một tổ chức giải quyết các vấn đề của nó, cách phân bổ nguồn lực và phương thức thành đạt mục tiêu của nó. 

Ngoại trừ các tình huống mang tính rủi ro thì các quản trị viên và các nhân viên khi ra quyết định đều sử dụng một tiến trình với các thành tố tương tự nhau. Họ phải xác định vấn đề, thu thập thông tin, xác định và đánh giá các phương án, và lựa chọn một phương án để thực hiện.

I. TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH

 

Một quyết định là một phương án được lựa chọn trong số các phương án hiện có. Ra quyết định là một tiến trình xác định các vấn đề hay cơ hội và giải quyết chúng. Hình V-1 mô tả tổng quát tiến trình ra quyết định và tiến trình này cũng có thể được sử dụng để mô tả cả quyết định cá nhân và quyết định nhóm.

Xác định vấn 

đề 

 

Xác định các tiêu chuẩn quyết định 

 

Phân bổ trọng số cho các tiêu chuẩn 

Phát triển các 

giải pháp 

Phân tích các giải pháp 

 

Đánh giá tính hữu hiệu của quyết định 

Thực thi giải 

pháp 

Lựa chọn một 

giải pháp 

Hình V-1: Tiến trình ra quyết định1

1. Xác định vấn đề

Tiến trình ra quyết định bắt đầu với việc xác định một vấn đề (bước 1) hoặc cụ thể hơn là sự khác nhau giữa trạng thái hiện tại và mong muốn của sự việc.1 Đôi khi bước này chúng ta có thể hiểu là xác định nhu cầu của việc ra quyết định. 

 

Việc nhận dạng và chẩn đoán vấn đề liên quan tới các năng lực của các nhà quản trị được đề cập trong chương I (cụ thể là năng lực hoạch định và điều hành). Các năng lực này đề cập đến các khía cạnh sau đây: nhận biết trước, làm rõ và kết hợp lại. 

Việc nhận biết trước liên quan đến việc xác định và kiểm soát hàng loạt các tác động từ môi 

trường bên trong và bên ngoài. 

Việc giải thích rõ đòi hỏi sự đánh giá các nhân tố và xác định các nguyên nhân của vấn đề, 

không nên chỉ đơn thuần xác định triệu chứng của vấn đề đó. 

Sự liên kết giải thích rõ mối liên hệ giữa hiện tại với mục tiêu mong đợi của các bộ phận nói 

riêng hoặc của tổ chức nói chung.

2. Xác định các tiêu chuẩn quyết định

Một khi đã xác định được vấn đề nhà quản trị cần định rõ các tiêu chuẩn quyết định quan trọng trong việc giải quyết vấn đề (bước 2). Trong bước này, người ra quyết định phải xác định mục tiêu cần đạt được và cụ thể hoá chúng thông qua các tiêu chuẩn để đo lường. Tiêu chuẩn đánh giá có thể là định tính hoặc định lượng và số lượng các tiêu chuẩn lệ thuộc vào bản thân vấn đề và các mục tiêu cần đạt được.

3. Xác định trọng số cho các tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn thường không quan trọng như nhau. Tuỳ thuộc vào mục tiêu cần đạt được mà ấn định trọng số cho từng tiêu chuẩn đánh giá. Do vậy, người ra quyết định cần thiết phải phân bổ trọng số cho các tiêu chuẩn được liệt kê trong bước 2 để tạo ra thứ tự ưu tiên trong quyết định (bước 3). Người ra quyết định phải xác định thang đánh giá trọng số, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chủ quan của người ra quyết định.

4. Phát triển các giải pháp (phương án)

Bước tiếp theo sau khi đã xác định các trọng số cho từng tiêu chuẩn quyết định, người ra quyết định cần liệt kê các giải pháp có thể giải quyết vấn đề một cách thành công (bước 4). Không có nỗ lực nào được thực hiện trong bước này để đánh giá các giải pháp mà chỉ liệt kê chúng mà thôi.

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended