Previous Page of 3Next Page

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới

spinner.gif

CHƯƠNG VI

ĐUỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi

mới

(1945-1986)

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (giai đoạn 1945 - 1954)

Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, Nhà nước Việt Nam Dân

chủ Cộng hoà ra đời đánh dấu sự hình thành ở nước ta một hệ thống

chính trị cách mạng với các đặc trưng sau đây:

- Có nhiệm vụ thực hiện đường lối cách mạng "Đánh đuổi bọn đế

quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xoá bỏ

những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng,

phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội".

Khẩu hiệu "Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết" là cơ sở tư tưởng cho hệ

thống chính trị giai đoạn này.

Dựa trên nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc hết sức rộng rãi:

không phân biệt giống nòi, giai cáp, tôn giáo, ý thức hệ, chủ thuyết; không

chủ trương đấu tranh giai cấp. Đặt lợi ích của dân tộc là cao nhất.

- Có một chính quyền tự xác định là công bộc của dân, coi dân là chủ

và dân làm chủ, cán bộ sống và làm việc giản dị, cần, kiệm, liêm, chính,

chí công vô tư.

- Vai trò lãnh đạo của Đảng (từ tháng 11 năm 1945 đến tháng 2 năm

1951) được ẩn trong vai trò của Quốc hội và Chính phủ, trong vai trò của

cá nhân Hồ Chí Minh và các đảng viên trong Chính phủ.

- Có một Mặt trận (Liên Việt) và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi,

làm việc tự nguyện, không hưởng lương và không nhận kinh phí hoạt

động từ nguồn ngân sách Nhà nước, do đó không có điều kiện công chức

hóa, quan liêu hoá.

- Cơ sở kinh tế chủ yếu của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân là

nền sản xuất tư nhân hàng hoá nhỏ, phân tán, tự cấp, tự túc; bị kinh tế

thực dân và chiến tranh kìm hãm, chưa có viện trợ.

- Đã xuất hiện (ở một mức độ nhất định) sự giám sát của xã hội dân

sự đối với Nhà nước và Đảng; sự phản biện giữa hai đảng khác (Đảng

Dân chủ và Đảng xã hội) đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ đó đã

giảm thiểu rõ rệt các tệ nạn thường thấy phát sinh trong bộ máy công

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (13)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended