Previous Page of 129Next Page

QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN

spinner.gif

QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN

Chương 1: Tổng quan về quản trị  

 

CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC  

 

 

Hoàn thành chương này người học có thể:  

1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị  

trong các tổ chức.  

2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị.  

3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị.  

4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm  

vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị.  

5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để  

trở thành nhà quản trị giỏi.  

 

 

I. Quản Trị và Tổ Chức  

1.1. Định nghĩa quản trị  

Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là  

chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker  

Follett cho rằng "quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác".  

Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chức  

bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn  

thành công việc bằng chính mình.  

Koontz và O'Donnell định nghĩa: "Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của  

con người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ  

và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường  

mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các  

nhiệm vụ và các mục tiêu đã định."  

Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và  

Stephen Robbins trình bày như sau: "Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh  

đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả  

các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra". Từ tiến trình trong  

định nghĩa này nói lên rằng các công việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát  

phải được thực hiện theo một trình tự nhất định. Khái niệm trên cũng chỉ ra rằng tất cả  

những nhà quản trị phải thực hiện các hoạt động quản trị nhằm đạt được mục tiêu  

mong đợi. Những hoạt động này hay còn được gọi là các chức năng quản trị bao gồm: Chương 1: Tổng quan về quản trị  

(1) Hoạch định: Nghĩa là nhà quản trị cần phải xác định trước những mục tiêu và quyết  

định những cách tốt nhất để đạt được mục tiêu; (2) Tổ chức: Đây là công việc liên  

quan đến sự phân bổ và sắp xếp nguồn lực con người và những nguồn lực khác của tổ  

chức. Mức độ hiệu quả của tổ chức phụ thuộc vào sự phối hợp các nguồn lực để đạt  

được mục tiêu; (3) Lãnh đạo: Thuật ngữ này mô tả sự tác động của nhà quản trị đối với  

các thuộc cấp cũng như sự giao việc cho những người khác làm. Bằng việc thiết lập  

môi trường làm việc tốt, nhà quản trị có thể giúp các thuộc cấp làm việc hiệu quả hơn;  

Và (4) Kiểm soát: Nghĩa là nhà quản trị cố gắng để đảm bảo rằng tổ chức đang đi đúng  

mục tiêu đã đề ra. Nếu những hoạt động trong thực tiễn đang có sự lệch lạc thì những  

nhà quản trị sẽ đưa ra những điều chỉnh cần thiết.  

Định nghĩa của Stoner và Robbins cũng chỉ ra rằng nhà quản trị sử dụng tất cả  

những nguồn lực của tổ chức bao gồm nguồn lực tài chính, vật chất và thông tin cũng  

như nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu. Trong những nguồn lực trên, nguồn lực con  

người là quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất để quản lý. Yếu tố con người có thể  

nói là có ảnh hưởng quyết định đối với việc đạt được mục tiêu của tổ chức hay không.

Previous Page of 129Next Page

Comments & Reviews (6)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended