Previous Page of 25Next Page

Hoc matlab

spinner.gif

Bài giảng Tin Ứng dụng 2 - Matlab 7 

- 1 - 

ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

BỘ MÔN QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN VÀ ĐỚI BỜ 

------  ------ 

MATLAB 

TIN HỌC ỨNG DỤNG - HỌC PHẦN II 

(Tài liệu tham khảo & Bài tập cho sinh viên Kỹ thuật Biển - K45) 

Nguyễn Bá Tuyên 

Nguyễn Quang Chiến 

Hà Nội, tháng 08 năm 2007 

Bài giảng Tin Ứng dụng 2 - Matlab 7 

- 2 - 

MỤC LỤC 

1. CHƯƠNG I: MATLAB CĂN BẢN .......................................................................4 

1.1. Matlab - ngôn ngữ của tính toán kỹ thuật.........................................................4 

1.2. Khả năng và những ứng dụng của Matlab ........................................................ 4 

1.3. Đặc điểm của Matlab .......................................................................................6 

1.4. Cài đặt và khởi động Matlab 7.0.......................................................................7 

1.5. Quản lý không gian làm việc của Matlab..........................................................8 

1.6. Ghi & phục hồi dữ liệu...................................................................................11 

1.7. Sử dụng Help.................................................................................................12 

1.8. History & Editing...........................................................................................13 

2. CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN TRONG MATLAB .................................................. 15 

2.1. Matlab - một máy tính cá nhân .......................................................................15 

2.2. Biến trong Matlab..........................................................................................16 

2.3. Các kiểu dữ liệu - Định dạng kết quả.............................................................. 17 

2.4. Các kiểu dữ liệu số & số phức........................................................................18 

2.5. Các ký tự, Chuỗi và Văn bản..........................................................................19 

2.6. Các hằng số dựng sẵn.....................................................................................20 

2.7. Các hàm dựng sẵn..........................................................................................20 

2.8. Các phép toán quan hệ...................................................................................23 

2.9. Các phép toán logic........................................................................................ 24 

2.10. Kết hợp nhiều lệnh trên một dòng; Ẩn kết quả tính.....................................26 

3. CHƯƠNG III: VECTƠ........................................................................................ 27 

3.1. Giới thiệu.......................................................................................................27 

3.2. Véctơhàng..................................................................................................... 28 

3.3. Vectơcột .......................................................................................................29 

3.4. Toán tử hai chấm ( : ).....................................................................................29 

3.5. Làm việc với vectơ& ma trận (mảng)............................................................30 

3.6. Xử lý dữ liệu với các hàm dựng sẵn cho vectơ& ma trận...............................32 

4. CHƯƠNG IV: MA TRẬN ĐẠI SỐ & TUYẾN TÍNH..........................................34 

4.1. Định nghĩa và khởi tạo ma trận ...................................................................... 34 

4.2. Một số ma trận đặc biệt.................................................................................. 34 

4.3. Các phép toán với từng phần tử trong ma trận................................................ 35 

4.4. Các phép toán với ma trận.............................................................................. 35 

4.5. Giải phương trình đại số................................................................................. 35 

4.6. Giải hệ phương trình đại số tuyến tính............................................................35 

4.7. Tìm nghiệm của đa thức................................................................................. 35

Previous Page of 25Next Page

Comments & Reviews (4)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended