Previous Page of 21Next Page

Luận Ngữ- Khổng Tử

spinner.gif

Luận Ngữ- Khổng Tử

 

Luận Ngữ/Thiên 1: Học Nhi

Mục lục 

[ẩn]

* 1 Chương 1:1 

* 2 Chương 1:3 

* 3 Chương 1:4 

* 4 Chương 1:5 

* 5 Chương 1:8 

* 6 Chương 1:8 

* 7 Chương 1:9 

* 8 Chương 1:10 

* 9 Chương 1:15

[sửa] Chương 1:1

* Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận.

Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri nhi bất uấn. 

有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍

[sửa] Chương 1:3

* Trong những người có lời nói khéo léo, đáng mặt hiền lành, thì ít có kẻ nhân.

Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân 

巧言令色,鮮矣仁

[sửa] Chương 1:4

* Mổi ngày ta xét ba điều: Làm việc cho ai có hết lòng khổng? Đối với bạn có vẹn chử tín không ? Đạo thầy truyền có học không ?

Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu, nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao, nhi bất tín hồ? Truyện, bất tập hồ? 

吾日三省吾身:為人謀,而不忠乎?與朋友交,而不信乎?傳,不習乎?

[sửa] Chương 1:5

* Nước có ngàn cỗ xe.

Thiên thặng chi quốc 

道千乘之國

[sửa] Chương 1:8

* Không làm bạn với kẻ không giống mình.

Vô hữu bất như kỷ giả 

無友不如己者

[sửa] Chương 1:8

* Phạm sai lầm đừng ngại hối cải.

Quá tắc vật đạn cải 

過則勿憚改

[sửa] Chương 1:9

* Cẩn thận lúc cha mẹ chết, nhớ đến tổ tiên xa, thì cái đức của dân trở nên hậu

Thận chung, truy viễn, đức qui hậu hĩ 

慎終追遠,民德歸厚矣

[sửa] Chương 1:10

* Năm điều là ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng.

Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng 

夫子溫,良,恭,儉

[sửa] Chương 1:15

* Như cắt như đánh bóng, như giũa như mài.

Như thiết như tha, như trác như ma 

如切如磋,如琢如磨

Luận Ngữ/Thiên 2: Vi Chính

Mục lục 

[ẩn]

* 1 Chương 2:1 

* 2 Chương 2:2 

* 3 Chương 2:3 

* 4 Chương 2:11 

* 5 Chương 2:12 

* 6 Chương 2:13 

* 7 Chương 2:14 

* 8 Chương 2:15 

* 9 Chương 2:18 

* 10 Chương 2:20

[sửa] Chương 2:1

* Làm việc chánh dùng lấy đức ví như sao Bắc-Thần đứng một chỗ, mà các vì sao khác đều qui chầu tất cả.

Vi chánh dĩ đức thí như Bắc-Thần cư kỳ sở, nhi chúng tinh củng chi 

為政以德,譬如北辰,居其所,而眾星共之

[sửa] Chương 2:2

* Kinh Thi có ba trăm bài, chỉ lấy một lời mà tóm hết: Tư tưởng đừng xằng bậy.

Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: Tư vô tà. 

詩三百,一言以蔽之,曰思無邪

[sửa] Chương 2:3

* Nếu nhà cầm quyền chuyên dùng pháp chế và hình phạt để trị dân thì dân sợ mà không phạm pháp đó thôi, chứ thật lòng họ không biết xấu hổ. Vậy để trị dân, nhà cầm quyền phải dùng đức hạnh và lễ tiết. Như vậy, dân không những biết hổ thẹn mà còn được cảm hóa bởi đức độ của nhà cầm quyền, và rồi dân sẽ trở nên tốt lành.

Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách. 

道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格

[sửa] Chương 2:11

* Xem xét lại những điều xưa cũ thì biết được nhiều điều mới.

Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỉ 

溫故而知新,可以為師

[sửa] Chương 2:12

* Người quân tử không phải như đồ vật, không giống như ly trà mà không thể dùng vào việc khác được.

Quân tử bất khí 

君子不器

[sửa] Chương 2:13

Previous Page of 21Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended