Previous Page of 10Next Page

Bai tap TN AMIN - AMINO AXIT

spinner.gif

BÀI T¬P AMIN  AMINO AXIT  PROTEIN

I. Tr¯c nghiÇm lí thuy¿t:

Câu 1: 1: Công théc cça amin chéa 15,05% khÑi l°ãng nit¡ là công théc nào sau? 

A. C2H5NH2 B. (CH3)2NH C. C6H5NH2 D. (CH3)3N 

Câu 2: Công théc phân tí C3H9N éng vÛi bao nhiêu Óng phân?A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 

Câu 3: Cho amin có c¥u t¡o: CH3-CH(CH3)-NH2 . ChÍn tên gÍi không úng? 

A. Prop-1-ylamin B. Propan-2-amin C. isoproylamin D. Prop-2-ylamin 

Câu 4: Tên gÍi úng C6H5NH2 úng? A. Benzyl amoni B. Phenyl amoni C. Hexylamin D. Anilin 

Câu 5: Hãp ch¥t hïu c¡ X m¡ch hß chéa các nguyên tÑ C, H, N trong ó có 23,72% khÑi l°ãng N. X tác dång vÛi HCl theo t÷ lÇ mol 1:1. ChÍn câu phát biÃu sai? 

A. X là hãp ch¥t amin. B. C¥u t¡o cça X là amin no, ¡n chéc 

C. N¿u công théc X là CxHyNz thì z = 1 D. N¿u công théc X là CxHyNz thì : 12x - y = 45 

Câu 6: Phát biÃu nào sau ây không úng? 

A. Amin °ãc c¥u t¡o b±ng cách thay th¿ H cça amoniac b±ng 1 hay nhiÁu gÑc H-C. 

B. B­c cça amin là b­c cça nguyên tí cacbon liên k¿t vÛi nhóm amin. 

C. Tùy thuÙc vào gÑc H-C, có thà phân biÇt thành amin thành amin no, ch°a no và th¡m. 

D. Amin có të 2 nguyên tí cacbon trong phân tí b¯t §u xu¥t hiÇn Óng phân. 

Câu 7: Amin nào d°Ûi ây là amin b­c 2? 

A. CH3--CH2NH2 B. CH3-CHNH2-CH3 C. CH3-NH-CH3 D. CH3-NCH3-CH2-CH3 

Câu 8: Công théc nào d°Ûi ây là công théc chung cça dãy Óng ³ng amin th¡m (chéa 1 vòng bezen) ¡n chéc b­c nh¥t? 

A. CnH2n-7NH2 B. CnH2n+1NH2 C. C6H5NHCnH2n+1 D. CnH2n-3NHCnH2n-4 

Câu 9: Tên gÍi các amin nào sau ây là không úng? 

A. CH3-NH-CH3 imetylamin B. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin 

C. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin D. C6H5NH2 alanin 

Câu 10: Amin nào d°Ûi ây có 4 Óng phân c¥u t¡o?A. C2H7N B. C3-H9N C. C4H11N D. C5H13N 

Câu 11: Phát biÃu nào sau ây vÁ tính ch¥t v­t lí cça amin là không úng? 

A. Metyl-, etyl-, imetyl-, trimetylamin là nhïng ch¥t khí, dÅ tan trong n°Ûc.B. Các amin khí có mùi t°¡ng tñ amoniac, Ùc. 

C. Anilin là ch¥t lÏng, khó tan trong n°Ûc, màu en.D. Ù tan cça amin gi£m d§n khi sÑ nguyên tí cacbon trong phân tí tng. 

Câu 12: Các gi£i thích vÁ quan hÇ c¥u trúc, tính ch¥t nào sau ây không hãp lí? 

A. Do có c·p electron tñ do trên nguyên tí N mà amin có tính baz¡. 

B. Do nhóm NH2- ©y e nên anilin dÅ tham gia vào ph£n éng thà vào nhân th¡m h¡n và °u tiên vË trí o- và p- 

C. Tính baz¡ cça amin càng m¡nh khi m­t Ù electron trên nguyên tí N càng lÛn. 

D. VÛi amin R-NH2, gÑc R hút electron làm tng Ù m¡nh cça tính baz¡ và ng°ãc l¡i. 

Câu 13: Nh­n xét nào d°Ûi ây không úng? 

A. Phenol là axit còn anilin là baz¡.  

B. Dd phenol làm quì tím hóa Ï còn dd anilin làm quì tím hóa xanh. 

C. Phenol và anilin Áu dÅ tham gia ph£n éng th¿ và Áu t¡o k¿t tça tr¯ng vÛi dd brom. 

D. Phenol và anilin Áu khó tham gia ph£n éng cÙng và Áu t¡o hãp ch¥t vòng no khi cÙng vÛi hiro. 

Câu 14: Sß d) anilin có tính baz¡ y¿u h¡n NH3 là do y¿u tÑ nào? 

A. Nhóm NH2- còn 1 c·p electron tñ do ch°a tham gia liên k¿t. 

B. Nhóm NH2- có tác dång ©y electron vÁ phía vòng benzen làm gi£m m­t Ù electron cça N. 

C. GÑc phenyl có £nh h°ßng làm gi£m m­t Ù electron cça nguyên tí N. 

D. Phân tí khÑi cça anilin lÛn h¡n so vÛi NH3 

Câu 15: Hãy chÉ ra iÁu sai trong các iÁu sau? 

A. Các amin Áu có tính baz¡ B. Tính baz¡ cça anilin y¿u h¡n NH3 

C. Amin tác dång vÛi axit cho ra muÑi D. Amin là hãp ch¥t hïu c¡ có tính ch¥t l°áng tính  

Câu 16: Dd etylamin tác dång vÛi dd n°Ûc cça ch¥t nào sau ây? 

A. NaOH B. NH3 C. NaCl D. FeCl3 và H2SO4 

Câu 17: Hãp ch¥t nào d°Ûi ây có tính baz¡ y¿u nh¥t? 

A. Anilin B. Metylamin C. Amoniac D. imetylamin 

Câu 18: Ch¥t nào d°Ûi ây có tính baz¡ m¡nh nh¥t? 

A. NH3 B. CH3CONH2 C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH2NH2 

Câu 19: S¯p x¿p các ch¥t sau ây theo tính baz¡ gi£m d§n? 

(1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 

A. 1>3>5>4>2>6 B. 6>4>3>5>1>2 C. 5>4>2>1>3>6 D. 5>4>2>6>1>3 

Câu 20: Ph£n éng nào d°Ûi ây không thà hiÇn tính baz¡ cça amin? 

A. CH3NH2 + H2O ( CH3NH3+ + OH- B. C6H5NH2 + HCl ( C6H5NH3Cl

Previous Page of 10Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended