Previous Page of 8Next Page

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC

spinner.gif

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC 

Câu 1 : Hãy Nêu Và Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản 

Trị. Anh Chị Thích Nhất Là Định Nghĩa Nào ? Giải Thích. 

1. Quản trị là phương thức để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức 

bằng và thông qua những người khác. Phương thức đó được các nhà quản 

trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng hoạch định, 

tổ chức, điều khiển, kiểm tra. 

Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với 

nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. 

2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi 

nhất, trong đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được một hiệu 

suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức. 

3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người 

nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay 

đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có 

giới hạn. 

Giải thích định nghĩa một : định nghĩa này xác định rằng hoạt động 

quản trị chỉ phát sinh khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức. 

Nếu cá nhân chỉ sống, hoạt động một mình như Rôbinson trên hoang đảo, 

thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với 

nhau để cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động 

mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết 

hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị là hết sức cần thiết vì nếu 

không có nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc sẽ 

làm lộn xộn, thay vì bước cùng một hướng thì mỗi người lại bước theo 

những hướng khác nhau. 

 

Câu 2 : Chứng Minh Quản Trị Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính 

Nghệ Thuật. Theo Các Anh Chị Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật 

Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị Cần Phải Lưu Y Những Vấn Đề 

Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị. 

Quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ 

nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong các tổ chức, tổng 

quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho 

mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản 

trị và đề xuất những lý thuyết cùng những kỹ thuật nên áp dụng để giúp 

nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ và qua đó giúp các tổ chức thực hiện 

tốt mục tiêu. 

Quản trị tập trung nghiên cứu các hoạt động quản trị thực chất, tức là 

những hoạt động quản trị có ý nghĩa duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho 

tổ chức hoạt động. Quản trị cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng 

cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản 

xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị 

nhà nước... 

Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có 

phương pháp phân tích, và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. Quản 

trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều 

ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, 

thống kê... 

Quản trị vừa là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ 

thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể 

quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các lý thuyết 

vào những tình huống cụ thể. 

Trong thực tiễn công tác quản trị, để nâng cao tính nghệ thuật nhà quản 

trị cần lưu ý đến : 

+ Qui mô của tổ chức. 

+ Đặc điểm ngành nghề.

Previous Page of 8Next Page

Comments & Reviews (30)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended