Previous Page of 5Next Page

Giải một số bài toán Pascal

spinner.gif

1 lập chương trình con tính giá trị của hàm f(a,k)=ak 

sử dụng chương trình con tính tổng s= 1k+2k+...+ nk. với n,k nguyên dương nhập từ bàn phím 

......................................................... 

uses crt; 

var 

i,n,k:integer; 

s:longint;

function mu(a,k:integer): longint; 

var i:integer; 

t: longint; 

begin 

t:=1; 

for i:=1 to k do 

t:=t*a; 

mu:=t; 

end; 

begin 

clrscr; 

write('Nhap vao so n= '); readln(n); 

write('Nhap vao so k= '); readln(k); 

s:=0; 

for i:=1 to n do 

s:=s+mu(i,k); 

write('Tong S= ',s); 

readln; 

end. 

.......................................... 

1. lập chương trình con tính giai thừa của một số a bất kỳ (a nguyên dương). Sử dụng chương trình con tính s=1!+2!+...+ n! n nguyên duong nhập từ bàn phím

uses crt; 

var 

i,n:integer; 

s:longint;

function gt(a:integer): longint; 

var i:integer; 

t: longint; 

begin 

t:=1; 

for i:=1 to a do 

t:=t*i; 

gt:=t; 

end; 

begin 

clrscr; 

repeat 

write('Nhap vao so n= '); readln(n); 

until (n>0); 

s:=0; 

for i:=1 to n do 

s:=s+gt(i); 

write('Tong S= ',s); 

readln; 

end. 

............................................. 

3. viết chương trình nhập 2 ma trận A,B vuông cấp n các phần tử nguyên. Tính tổng 2 ma trận C=A+B.

uses crt; 

type mt=array[1..100,1..100] of integer; 

var a,b,c:mt; 

n,m:integer; 

procedure nhap(var x:mt; var hang,cot:integer); 

var i,j:integer; 

begin 

for i:=1 to hang do 

for j:=1 to cot do 

begin 

write('nhap vi tri thu ',i,',',j,'='); 

readln(x[i,j]); 

end; 

end; 

procedure xuat(var x:mt; hang,cot:integer); 

var i,j:integer; 

begin 

for i:=1 to hang do 

begin 

for j:=1 to cot do 

write(x[i,j],' '); 

writeln; 

end; 

end; 

procedure cong(var x,y,z:mt; hang,cot:integer); 

var i,j:integer; 

begin 

for i:=1 to hang do 

for j:=1 to cot do 

z[i,j]:=x[i,j]+y[i,j]; 

end; 

begin 

clrscr; 

write('nhap so hang n='); readln(n); 

write('nhap so cot m='); readln(m); 

writeln('nhap ma tran a:'); 

nhap(a,n,m); 

clrscr; 

writeln('nhap ma tran b;'); 

nhap(b,n,m); 

writeln('ma tran a vua nhap la:'); 

xuat(a,n,m); 

writeln('ma tran b vua nhap la:'); 

xuat(b,n,m); 

cong(a,b,c,n,m); 

writeln('tong 2 ma tran la;'); 

xuat(c,n,m); 

readln; 

end. 

..................................

4 viết chương trình nhập 1 dãy số thực gồm n phần tử từ bàn phím. Tính trung bình cộng các số dương , âm.

uses crt; 

var a:array[1..100] of integer; 

i,n,b,d:integer; 

ta,td:real; 

begin 

clrscr; 

write('nhap so cac pt cua mang n='); readln(n); 

{nhap day} 

writeln('nhap cac pt cua day:'); 

for i:=1 to n do 

begin 

write('a[',i,']='); 

readln(a[i]); 

end; 

for i:=1 to n do 

begin 

if a[i]>0 then 

begin 

td:=td+a[i]; 

d:=d+1; {dem so duong} 

end; 

if a[i]<0 then 

begin 

ta:=ta+a[i]; 

b:=b+1; 

end; 

end; 

if d<>0 then 

write('tbc cac so duong la:',td/d:6:2) 

else 

write('khong co so duong nao trong day!!'); 

writeln; 

if b<>0 then 

write('tbc cac so am la :',ta/b:6:2) 

else 

write('khong co so am nao trong day!!'); 

readln; 

end.

.............................................. 

5. viết chương trình nhập 1 dãy số thực gồm n phần tử. sắp xếp lại theo chiều ko giảm dần các phần tử trong dãy.

program ds5; 

uses crt; 

var a:array[1..100] of integer; 

i,n,j,tg:integer; 

begin 

clrscr; 

write('nhap n='); 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

begin 

write('nhap a[',i,']='); 

readln(a[i]); 

end; 

writeln('day vua nhap la:'); 

for i:=1 to n do 

write(a[i]:5); 

writeln; 

for i:=1 to n-1 do 

for j:=i+1 to n do 

if (a[i]>a[j]) then 

begin

Previous Page of 5Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended