De cuong lich su cac hoc thuyet kinh te

spinner.gif
Câu 8: Tư tưởng kinh tế của Charles Fourier: Trang 152.
Câu 9: Tư tưởng kinh tế của Robert Owen: Trang 158.
Câu 10: Đặc điểm của học thuyết kinh tế việc làm: Trang 213.
Câu 11: Nội dung cơ bản lý thuyết chung về việc làm và hạn chế trong học thuyết của Keynes:
- Nội dung cơ bản lý thuyết chung về việc làm: Trang 224.
- Hạn chế trong học thuyết của Keynes: Trang 226.
Câu 12: Nội dung của nền kinh tế thị trường ở CHLB Đức: Trang 238.
Câu 13: Chức năng cạnh tranh và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở liên bang Đức:
- Chức năng cạnh tranh: Trang 241.
- Vai trò của nhà nước: Trang 249

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended