Previous Page of 12Next Page

chương 4 thị trờng cạnh tranh hoàn hảo

spinner.gif

1
Chương 4 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO
Trong Chương này chúng ta sẽ trao đổi xem giá được xác định trong
thị trường cạnh tranh hoàn hảo như thể nào. Lý thuyết của Marsall phân tích
cung cầu trong chương 1 sẽ được phát triển trong chương này
I.Quyết định cung ứng
Cung ứng là sự thay đổi trong lượng đầu ra trong quan hệ tương ứng
với sự thay đổi của điểu kiện cầu
Trong phân tích định giá, độ dài thời gian có tầm quan trọng quyết
định, điều đó cho phép việc cung ứng đáp ứng với sự thay đổi trong điều
kiện cầu
Việc cung ứng sẽ được xét trong ba thời kỳ khác nhau
- Nhất thời
- Ngắn hạn
- Dài hạn
1. Giá trong nhất thời
Nhất thời là thời kỳ mà số lượng cung ứng là cố định
Trong nhất thời giá phụ thuộc vào sự thay đổi cầu
P2
P
P1
O Q* Q
D1
D
S
Hình 4.1 Giá trong nhất thời
2
Hình 4.1 phản ánh giá trong nhất thời. Cầu thị trường ban đầu là D,
cung cố định Q*, giá thị trường sẽ là P1, người ta sẽ trả theo giá thị trường.
Tại giá P1, sự cân bằng giữa người mua và người bán đạt được. Giá P1 gọi là
giá cân bằng. Nếu giá vượt quá P1 sẽ không thực hiện cân bằng, người mua
muốn mua số lượng ít hơn Q*, nhưng người bán vẫn cung ứng ở sản lượng
Q*. Tương tự, nếu giá thấp hơn giá P!, người mua muốn mua nhiều hơn
Q*nhưng người bán cũng chỉ bán Q*. P1 là giá cân bằng trong điều kiện
đường cầu là D
Giá cân bằng là mức giá mà số lượng người mua muốn mua đối với
hàng hoá cân bằng với số lượng mà người bán muốn bán
Dịch chuyển đường cầu
Nếu đường cầu D dịch chuyển ra bên ngoài D1 ( Do tác động của
nhân tố cầu như giá hàng hoá thay thế tăng, thu nhập tăng v…v…), giá P1
không còn cân bằng được nữa. Với đường cầu D1, người mua muốn mua số
lượng nhiều hơn Q* ở giá P1, một số người sẽ không có đủ hàng hoá để mua,
do cầu tăng lên. Trong trường hợp này xuất hiện thiếu hàng hoá và giá sẽ có
xu hướng tăng lên P2. Ở giá P2, cầu lại giảm xuống Q* , bằng cách vận động
dọc theo đường cầu D1 về trái. Cân bằng đạt được tại giá P2 . Như vậy,
chúng ta thấy giá cân bằng luôn luôn phụ thuộc vào cầu( Áp dụng mô hình
nhất thời)
2. Cung ngắn hạn
Trong phân tích ngắn hạn số lượng hãng trong ngành là cố định. Hãng
không đủ thời gian để vào hoặc rời ngành. Do vậy, hãng hiện tại hoạt động
trong thị trường, có thể điều chỉnh số lượng sản xuất trong sự tương ứng với
sự thay đổi giá. Do, trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo mỗi hãng sản xuất
sản phẩm như nhau, mỗi hãng là người chấp nhận giá, đối với hãng chấp
nhận giá, đường cung của hãng là đường chi phí biên ngắn hạn phần nằm
trên giá đóng cửa. Việc sử dụng mô hình này tương ứng với quyết định
cung của hãng đơn lẻ, chúng ta cộng theo chiều ngang đường cung của các
hãng được đường cung thị trườngg
Xây dựng đường cung ngắn hạn
Lượng hàng hoá cung ứng cho thị trường trong một thời kỳ là tổng số
lượng cung của mỗi hãng. Do mỗi hãng, đều phải phải chấp nhận giá thị
trường, nên họ chỉ điều chỉnh số lượng sản xuất, Số lượng cung thị trường
phụ thuộc vào giá này.
Mối quan hệ giữa giá thị trường và số lượng cung của một hàng hoá
trong ngắn hạn được gọi là đường cung thị trường ngắn hạn
3
Hình 4.2 phản ánh cấu trúc đường cung ngắn hạn, giả định trên thị
trường có hai hãng A và

Previous Page of 12Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended